मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 अनुदानास पात्र पॉवर टिलर्सची यादी (दि-०८-०६-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
2 उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९ अंतिम (दि .०४-०९-२०१८) 2018-19 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
3 उन्नत शेती- समृद्ध शेतकरी मार्गदर्शक सूचना यांत्रिकीकरण (दि-०२-०६-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
4 उन्नत शेती- समृद्ध शेतकरी यांत्रिकीकरण अंतरीम मार्गदर्शक सूचनांची स्थगिती उठविणेबाबत (दि-१३-०७-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
5 केंद्र / राज्य योजनेतील कृषी निविष्ठाचे डीबीटी योजना (दि-२०-०६-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
6 कृषी यांत्रिकरण उपअभियान सण २०२०-२१ 2020-2021 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
7 अवजरांचे अनुदानास पात्र यादी (दि-०२-०६-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
8 कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना 2017-18 (दि-१५-०६-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
9 कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना २०१९-२० 2019-20 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
10 कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना २०१९-२० 2019-20 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
11 अंतरीम मार्गदर्शक सूचना कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
12 कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान अनुदान वाटप 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
13 कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
14 जैविक कीटकनाशके पुरवठा सन २०१४-१५ मार्गदर्शक सूचना 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
15 रासायनिक कीटकनाशके पुरवठा सन २०१४-१५ मार्गदर्शक सू 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
16 केंद्र पुरस्कृत बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान मार्गदर्शक सूचना 2018-19 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
17 बियाणे उत्पादन प्रक्रिया व साठवण केंद्र उभारणीबाबत मार्गदर्शक सूचना 2018-19 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
18 बियाणे उनाभियानांतर्गत बीजप्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणूक केंद्र बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018-19 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
19 बियाणे व लागवड साहित्य उपभियान अंतर्गत ग्रामबियोत्पादन या घटकाच्या रब्बी व उन्हाळी हंगाम २०१८-१९ करीता मागर्दर्शक सूचना 2018-19 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
20 अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र यजनेत्तर योजना २०१६-१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
21 कृषि चिकितसालयची स्थापना व बळकटीकरण योजनेच्या मार् 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
22 जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
23 जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
24 तालुका बीज गुणन केंद्र मार्गदर्शक सूचना 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
25 तालुका बीज गुणन केंद्र मार्गदर्शक सूचना 2015-16 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
26 तालुका बीज गुणन केंद्र मार्गदर्शक सूचना 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि १,२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२९४७९/०२०२६१२२१४१ Email :ddseed@rediffmail.com PDF
27 कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियान घटक ३ बाबत मार्गदर्शक स 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
28 कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियान घटक ३ बाबत मार्गदर्शक स 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
29 कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियान घटक ३ बाबत मार्गदर्शक स 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
30 फार्म मशिनरी प्रशिक्षण व चाचणी संस्था यांची ट्रॅक्टर्स चाचणी यादी ( दि- १४-०३-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : 02026122143/02026122143 Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
31 वर्ष ट्रॅक्टर 2016-17, पीव्हीसी पाईप आणि दल मिल पुरवठा अनुदान 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
32 उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मोहिमे अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण 2017-18 अर्ज व जाहिरात नमूना. 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
33 कृषि यांत्रिकीकरण अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
34 कृषि यांत्रिकीकरण जिल्हानिहाय अंतिम लक्षांक २०१७-१८ (दि-२७-०६-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
35 ट्रॅक्टर व पॉवर टिलेर्सची सुधारित यादी 2016 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : 02026122143/02026122143 Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
36 ट्रॅक्टर व पॉवर टिलेर्सची सुधारित यादी 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : 02026122143/02026122143 Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
37 रासायनिक किटकनाशके दर निश्चिती सन २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
38 कृषि अवजारे संदभार्त लाभ हस्तातरण योजना मार्गदर्शक सूचना (दि- २७-०१-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
39 कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
40 कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान २०१६-१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
41 कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान २०१६-१७ मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
42 कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान २०१६-१७ शुद्धीपत्रक 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
43 जैविक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना व दर सुची २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
44 जैविक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना व दर सुची २०१६-१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
45 जैविक निविष्ठांच्या कार्यपद्धती बाबत मार्गदर्शक सू 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
46 भाडेतत्वावर फार्म मशीनरी बँक स्थापन करनेबाबत 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
47 रासायनिक किडणाशकांचे दराबाबत मार्गदर्शक सूचना 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
48 रासायनिक किडणाशकांचे दराबाबत मार्गदर्शक सूचना शुद्धीपत्रक 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
49 कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान बाबत शुद्धीपत्रक 2015-16 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१३१०६३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
50 रासायनिक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना व दर सुची २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१३१०६३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
51 रासायनिक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना व दर सुची २०१६-१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१३१०६३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
52 जैविक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना 2013-14 कृषि उपसंचालक गुनी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२० २६११४४२८/०२० २६१३१०६४ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
53 गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचना 2012-13 कृषि उपसंचालक गुनी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२० २६११४४२८/०२० २६१३१०६४ Email :ramlokare@rediffmail.com PDF
54 रासायनिक कीटकनाशकांचे मार्गदर्शक सूचना (Chemical P 2013-14 कृषि उपसंचालक गुनी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
55 रासायनिक कीटकनाशकांचे मार्गदर्शक सूचना (रासायनिक क 2013-14 कृषि उपसंचालक गुनी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
56 रासायनिक कीटकनाशकांचे मार्गदर्शक सूचना (रासायनिक क 2013-14 कृषि उपसंचालक गुनी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
57 केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत रासायनिक कीटकन 2012-13 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
58 जैविक कीटकनाशकांच्या सूचनांचे परिपत्रक व दर २०१२ १ 2012-13 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
59 सुधारीत कृषी औजारे मार्गदर्शक सूचना (प्रपत्र १) 2013-14 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
60 सुधारीत कृषी औजारे मार्गदर्शक सूचना (प्रपत्र १अ) 2013-14 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
61 सुधारीत कृषी औजारे मार्गदर्शक सूचना (प्रपत्र २ब) 2013-14 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
62 सुधारीत कृषी औजारे मार्गदर्शक सूचना (सुधारीत कृषी 2013-14 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
63 रासायनिक कीटकनाशकांच्या सूचनांचे परिपत्रक व दर २०१ 2012-13 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१३०६४ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
64 जमीन आरोग्य पत्रिका योजना २०१७-१८ (दि- २१-०४-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक मृदसर्वेक्षण व मृद चाचणी,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य ,कृषि भवन, शिवाजीनगर पुणे. फोन/फॅक्स : २५५३८४७५ Email :ddssst@gmail.com PDF
65 परंपरागत कृषि विकास योजना मार्गदर्शक सूचना २०१९-२० 2019-20 कृषि उपसंचालक मृदसर्वेक्षण व मृद चाचणी,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य ,कृषि भवन, शिवाजीनगर पुणे. फोन/फॅक्स : २५५३८४७५ Email :ddssst@gmail.com PDF
66 परंपरागत कृषि विकास योजना-सेंद्रिय शेती २०१७-१८ ( दि- १३-०४-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक मृदसर्वेक्षण व मृद चाचणी,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य ,कृषि भवन, शिवाजीनगर पुणे. फोन/फॅक्स : २५५३८४७५ Email :ddssst@gmail.com PDF
67 परंपरागत कृषि विकास योजना-सेंद्रिय शेती सुधारित मार्गदर्शक सूचना २०१७-१८ ( दि- १३-०४-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक मृदसर्वेक्षण व मृद चाचणी,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य ,कृषि भवन, शिवाजीनगर पुणे. फोन/फॅक्स : २५५३८४७५ Email :ddssst@gmail.com PDF
68 परंपरागत कृषी विकास योजना(सेंद्रीय शेती)सन २०१८-१९ च्या मार्गदर्शक सूचना(९३२ गट तिसरे वर्ष व ३२६ गट पहिले वर्ष) 2018-19 कृषि उपसंचालक मृदसर्वेक्षण व मृद चाचणी,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य ,कृषि भवन, शिवाजीनगर पुणे. फोन/फॅक्स : २५५३८४७५ Email :ddssst@gmail.com PDF
69 राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना २०१९-२० मार्गदर्शक सूचना 2019-20 कृषि उपसंचालक मृदसर्वेक्षण व मृद चाचणी,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य ,कृषि भवन, शिवाजीनगर पुणे. फोन/फॅक्स : २५५३८४७५ Email :ddssst@gmail.com PDF
70 राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना नमुना 2019-20 कृषि उपसंचालक मृदसर्वेक्षण व मृद चाचणी,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य ,कृषि भवन, शिवाजीनगर पुणे. फोन/फॅक्स : २५५३८४७५ Email :ddssst@gmail.com PDF
71 मृद आरोग्य पत्रिका योजना २०१८-१९ मार्गदर्शक सूचना 2018-19 कृषि उपसंचालक मृदसर्वेक्षण व मृद चाचणी,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य ,कृषि भवन, शिवाजीनगर पुणे. फोन/फॅक्स : २५५३८४७५ Email :ddssst@gmail.com PDF
72 राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन यूनिट उभारणीस अर्थ 2013-14 कृषि उपसंचालक, गुनि ३,४,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे- १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२३०७१/०२०-२६१३१०३४ Email :dd_fert@rediffmail.com PDF
73 जनुकीय परिवर्तित पिकांच्या क्षेत्रीय चाचण्या घेण्य 2013-14 कृषि उपसंचालक, गुनि ७,८,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे- १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२५६६२/०२०-२६१३१०६४ Email :cqcomail@rediffmail.com PDF