जमीन आरोग्य पत्रिका

  • राज्यातील शासकीय व अशासकीय नोंदणीकृत प्रयोगशाळांची माहिती -Click here
  • जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम-Click here
  • जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक-Click here
  • गावनिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक(2020) -Click here