महावेध

अ.नं नाव डाउनलोड
महावेध प्रकल्प शासन निर्णय PDF
2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष यांचे पत्र PDF
3 कृषि आयुक्तालय पत्र PDF
4 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी तक्ता PDF
5 कृषि आयुक्तालय पत्र PDF
6 महावेध प्रकल्पाकरिता जमीन उपलब्धतेबाबत PDF
7 दि.३० एप्रिल रोजी महावेध प्रकल्पाचे उद्घाटन. PDF
8 महसुल मंडळस्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी प्रकल्पाचे माहिती पत्रक PDF
9 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी प्रकल्पासाठी महसुल मंडळनिहाय जागा निवडण्याबाबत शासन निर्णय PDF
10 महसुल मंडळनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी अहवाल PDF
11 महावेध प्रकल्पांतर्गत स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत PDF
12 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणीबाबतची सद्य स्थिती ६ ऑक्टोबर,२०२० अखेर PDF
13 महसुल मंडळस्तरावरुन दैंनदिन पर्जन्यमानाची आकडेवारी संकलीत करणेबाबत PDF