महावेध

अ.नं नाव डाउनलोड
1 महावेध प्रकल्प शासन निर्णय PDF
2 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी अहवाल PDF
3 कृषि आयुक्तालय पत्र व महावेध प्रकल्पाकरिता जमीन उपलब्धतेबाबत PDF
4 दि.३० एप्रिल रोजी महावेध प्रकल्पाचे उद्घाटन. PDF
5 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी प्रकल्पासाठी महसुल मंडळनिहाय जागा निवडण्याबाबत शासन निर्णय PDF
6 महावेध प्रकल्पाचे प्रभावी अंमलबजावणी बाबत PDF
7 महसुल मंडळस्तरावरुन दैंनदिन पर्जन्यमानाची आकडेवारी संकलीत करणेबाबत PDF