महावेध

अ.नं नाव डाउनलोड
महावेध प्रकल्प शासन निर्णय PDF
2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष यांचे पत्र PDF
3 कृषि आयुक्तालय पत्र PDF
4 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी तक्ता PDF
5 कृषि आयुक्तालय पत्र PDF
6 महावेध प्रकल्पाकरिता जमीन उपलब्धतेबाबत PDF
7 दि.३० एप्रिल रोजी महावेध प्रकल्पाचे उद्घाटन. PDF
8 महसुल मंडळस्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी प्रकल्पाचे माहिती पत्रक PDF
9 स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी प्रकल्पासाठी महसुल मंडळनिहाय जागा निवडण्याबाबत शासन निर्णय PDF
10 महसुल मंडळनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी अहवाल PDF