प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

Sr.No Name Download
1 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२०-२१ करिता क्रॉप कॅलेंडर PDF
2 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ करिता शासन निर्णय PDF
3 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पूरक शासन निर्णय PDF
4 प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१७ नुकसान पंचनामा कार्यपद्धती PDF
5 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१६ नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत PDF
6 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ करिता शासन निर्णय PDF
7 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ शासन निर्णयाचे शुद्धी PDF
8 प्रधान मंत्री पीक विमा योजना जालना जिल्ह्याची यशोगाथा PDF
9 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत थेट मदत वाटपाबाबत मार्गदर्शक सुचना PDFPDF
10 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबाजवणीकरिता विमा कंपनीकडून करावयाची आवश्यक कार्यवाहीचे परिपत्रक PDF
11 खरीप हंगाम २०१७ शासन निर्णय २० व २३ जून २०१७ PDF
12 खरीप २०१७ मध्ये मुदतवाढ देणेबाबतचा सुधारित शासन निर्णय PDF
13 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१७-१८ शासन निर्णय PDF
14 महसुल मंडळनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी अहवाल PDF
15 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ करिता शासन निर्णय PDF
16 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
17 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी हंगाम २०१८-१९-शासन निर्णय PDF
18 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१८-१९ जिल्हानिहाय विमा कंपनी समन्वयक तपशील.  
19 भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि. PDF
20 फ्युचर जनरली जनरल इंशुरन्स कं. लि. PDF
21 बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. लि. PDF
22 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१9 करिता शासन निर्णय. PDF
23 प्रधानमंत्री पिक विमा व हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम २०१९ मधील अमंलबजावणीबाबत PDF
24 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना : सन 2019-20 मध्ये योजना अंमलबजावणी करणेबाबत PDF
25 रबी २०१८-१९ हंगामातील उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
26 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी हंगाम २०१९ - २० करिता शासन निर्णय. PDF
27 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ लाभार्थी यादी. PDF
28 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ करिता उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
29 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरिप २०२० करिता क्रॉप कॅलेंडर PDF
30 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी २०१९ - २० हंगामाकरिता उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
31 शासननिर्णय प्रधान मंत्री पीक विमा योजना ( PMFBY ) खरीप हंगाम २०२० व रबी हंगाम २०२०-२१ पासुन तीन वर्षांकरीता . PDF
32 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१९ नुकसान भरपाई रक्कम बँक खात्यावरू परत आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी. PDF
33 प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेकरिता पीक विमा मोबाईल अँपबाबत मार्गदर्शक सुचना PDF
34 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० करिता उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
35 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीफ २०२१ हंगामासाठी परिपत्रके PDF
36 खरीप २०२१ हंगामाकरिता अंमलबजावणीसाठी बँक शाखा वापरकर्त्यासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP) PDF
37 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ करिता क्रॉप कॅलेंडर PDF
38 प्रधान मंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२१ व रब्बी २०२१-२२ मधील शासन निर्णयाची अधिसुचना. PDF
39 काढणी पश्चात नुकसान व स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती नुकसानीची तपासणी विमा कंपनी नियुक्त सर्वेक्षक (Loss Assessor) यांची माहिती. PDF
40 खरीप हंगाम 2021 व रबी 2021-22 मध्ये अंमलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपनींचे टोल फ्री क्रमांक व कंपनीचे पत्ते PDF