प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

Sr.No Name Download
1 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१३ करिता शासन निर्णय PDF PDF
2 हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४ करीता शासन निर्णय PDF
3 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१४ करिता शासन निर्णय PDF PDF
4 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१४ करिता शासन निर्णय मुदतवाड PDF
5 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- रब्बी २०१४-१५ करीता शासन निर्णय PDF
6 हवामान आधारित पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१४-१५ करीता शासन निर्णय PDF
7 हवामान आधारित पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१४-१५ मुदतवाड PDF
8 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१५ करिता शासन निर्णय PDF
9 हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१५ करीता शासन निर्णय PDF
10 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- रब्बी २०१५-१६ करीता शासन निर्णय PDF
11 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ करिता शासन निर्णय PDF
12 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती PDF
13 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पूरक शासन निर्णय PDF
14 प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१७ नुकसान पंचनामा कार्यपद्धती PDF
15 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१६ नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत PDF
16 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ करिता शासन निर्णय PDF
17 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ शासन निर्णयाचे शुद्धी PDF
18 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती PDF
19 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती PDF
20 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- रब्बी २०१५-१६ मधील नुकसान भरपाईची माहिती PDF
21 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना-पिकनिहाय शेतकर्‍यांचा सहभाग व नुकसान भरपाईची माहिती PDF
22 प्रधान मंत्री पीक विमा योजना खरीप - २०१६ शेतकरी सहभाग व नुकसान भरपाईचा अंतरिम तक्ता PDF
23 राष्ट्रीय कृषि विमा योजना-रब्बी २०१५-१६ मधील नुकसान भरपाई वाटपाचा बँकनिहाय तपशील PDF
24 खरीप २०१६ मधील भारतीय कृषी विमा कंपनी यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
25 खरीप २०१६ मधील रिलायन्स जनरल इंश्युरन्स विमा कंपनी  बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
26 खरीप २०१६ मधील एचडीएफसी एरगो विमा कंपनी बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
27 खरीप २०१६ मधील इफ्को टोकीयो जनरल इंश्युरन्स कंपनी बॅंक निहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
28 प्रधान मंत्री पीक विमा योजना जालना जिल्ह्याची यशोगाथा PDF
29 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत थेट मदत वाटपाबाबत मार्गदर्शक सुचना PDFPDF
30 खरीप २०१७ करीता निश्चित पिक संरक्षित रक्कम PDF
31 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबाजवणीकरिता विमा कंपनीकडून करावयाची आवश्यक कार्यवाहीचे परिपत्रक PDF
32 खरीप हंगाम २०१७ शासन निर्णय २० व २३ जून २०१७ PDF
33 खरीप २०१७ करिता बिगर कर्जदार शेतकरी विमा अर्ज PDF
34 खरीप हंगाम २०१७ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती PDF
35 खरीप २०१७ मध्ये मुदतवाढ देणेबाबतचा सुधारित शासन निर्णय PDF
36 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ साठी सामंजश्य करार. PDF
37 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१७-१८ शासन निर्णय PDF
38 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-औरंगाबाद. PDF
39 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-अमरावती. PDF
40 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-भंडारा. PDF
41 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बुलढाणा. PDF PDF
42 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-सांगली. PDF PDF
43 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-सातारा. PDF
44 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-सिंधुदुर्ग. PDF
45 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-ठाणे. PDF
46 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-वर्धा. PDF
47 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-वाशीम. PDF
48 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-अहमदनगर. PDF
49 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-अकोला. PDF
50 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-चंद्रपूर. PDF
51 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-धुळे. PDF
52 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-गडचिरोली. PDF
53 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-गोंदिया. PDF
54 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-जळगाव. PDF
55 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-कोल्हापूर. PDF
56 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नागपूर. PDF
57 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नंदुरबार. PDF
58 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नाशिक. PDF
59 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-पालघर. PDF
60 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-पुणे. PDF
61 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-रायगड. PDF
62 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-रत्नागिरी. PDF
63 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बीड 1. PDFPDFPDF
64 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बीड 2. PDFPDFPDF
65 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बीड 3. PDFPDFPDF
66 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बीड 4. PDF
67 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-हिंगोली. PDFPDFPDFPDF
68 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-जालना PDFPDFPDFPDF
69 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नांदेड 1 PDFPDFPDF
70 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नांदेड 2 PDFPDFPDF
71 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-उस्मानाबाद 1 PDFPDFPDFPDF
72 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-उस्मानाबाद 2 PDFPDFPDFPDF
73 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-परभणी PDFPDFPDFPDF
74 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-सोलापूर PDFPDFPDF
75 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-यवतमाळ PDFPDFPDF
76 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१७-१८ साठी सामंजश्य करार. PDF
77 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
78 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. PDF
79 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
80 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-रिलायन्स इंशुरन्स कंपनी लि PDF
81 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-दि युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी लि PDF
82 महसुल मंडळनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी अहवाल PDF
83 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ करिता शासन निर्णय PDF
84 खरीप २०१८ करिता बिगर कर्जदार शेतकरी विमा अर्ज PDF
85 रब्बी हंगाम २०१७-१८ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती PDF
86 खरीप २०१7 मधील भारतीय कृषी विमा कंपनी यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
87 खरीप २०१7 मधील ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
88 खरीप २०१7 मधील रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील. PDF
89 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. PDF
90 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
91 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
92 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
93 खरीप २०१7 मधील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
94 खरीप २०१7 मधील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आपले सरकार सेवा केंद्र नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील. PDF
95 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ भारतीय कृषी विमा कंपनी सामंजस्य करार PDF
96 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ आय सी आय सी लोंबार्ड विमा कंपनी सामंजस्य करार PDF
97 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ इफ्को टोकियो विमा कंपनी सामंजस्य करार PDF
98 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ ओरिएंटल विमा कंपनी सामंजस्य करार PDF
99 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ जिल्हानिहाय विमा कंपनी समन्वयक तपशील PDF
100 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
101 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक-एच.डी.एफ़.सी इरगो PDF
102 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१६ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
103 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१७ मधील सहभागी शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
104 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१६ आणि खरीप २०१७ मधील शेतकरी नुकसानभरपाई पात्र शेतक-यांची यादी संकेतस्थळाची लिंक-रिलायन्स जनरल इंशुरन्स कंपनी लि . PDF
105 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१७ मधील सहभागी शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड PDF
106 खरीप १८ जिल्हानिहाय कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकरी सहभाग (दि. १४/९/२०१८ ची स्थिती) PDF
107 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी २०१८-१९ अंतर्गत पीकनिहाय महसूल मंडळ/मंडळगट व तालुका अधिसूचित करणेबाबतचा प्रस्ताव पत्र . PDF
107 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी २०१८-१९ अंतर्गत पीकनिहाय महसूल मंडळ/मंडळगट व तालुका अधिसूचित करणेबाबतचा प्रस्ताव. PDF
108 रब्बी पीक कॅलेंडर २०१८-१९ PDF
109 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी हंगाम २०१८-१९-शासन निर्णय PDF
110 रब्बी २०१८-१९ करीता बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी भरावयाचे विमा अर्ज PDF
111 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१८-१९ जिल्हानिहाय विमा कंपनी समन्वयक तपशील.  
1 भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि. PDF
2 फ्युचर जनरली जनरल इंशुरन्स कं. लि. PDF
3 बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. लि. PDF
112 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१७-१८ मधील शेतकरी सहभाग व नुकसान भरपाईचा अंतरिम तपशील. PDF
113 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील. PDF
114 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१८-१९ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील. PDF
115 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१8-१9 साठी सामंजश्य करार : भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि.व बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. लि. PDF PDF
116 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2019 अंतर्गत पिके व विमा क्षेत्रघटक अधिसूचित करणे बाबत PDFPDF
117 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१6-१7 मधील शेतकरी सहभाग व नुकसान भरपाईचा अंतरिम तपशील. PDF
118 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१7 मधील शेतकरी सहभाग व नुकसान भरपाईचा अंतरिम तपशील. PDF