कृषिभूषण

वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार

 • पुरस्काराची सुरुवात - सन 1984
 • एकुण द्यावयाची पुरस्कार संख्या - 10
 • उद्देश :- कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्य व्यवसाय विकास, फलोत्पादन व ग्रामिण विकास, ज्यामध्ये बायोगॅसचा वापर, शेतक-यांचा विकास इत्यादी संलग्न क्षेत्रात अव्दितीय कार्य करणा-या शेतकरी / संस्था/ गटांना वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.
 • स्वरुप: प्रत्येकी रक्कम रुपये 50,000/- चा धनादेश, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, सपत्नीक सत्कार
 • प्रदान करण्यात आलेले पुरस्कार- सन 2014 अखेर 245 कृषिभूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

सन १९८४

 • श्री. नारायण महादेव चमणकर, मु.पो. उभादांडा, ता.वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग
 • श्री. गणपती धुलोजी पाटील, माजी गळीतधान्य विशेषज्ञ, जळगांव जि.जळगांव
 • श्री. प्रल्हाद नरसिंह कुलकर्णी, मु.पो. कोल्हार, ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर
 • श्री. रामचंद्र भाऊसाहेब भोईटे, मु.पो. वाघोली, ता.कोरेगाव, जि.सातारा
 • श्री. बाबुराव पांडूरंग फाळके, मु.पो. पोखरणी, ता. जि. सांगली
 • श्री. कुमार गोविंदराव अन्वीकर, मु.पो. अन्वी, ता. सिल्लोड, जि.औरंगाबाद
 • श्री. आनंदराव मुकुंदराव सुभेदार, मु.पो. तिवसा, ता.नेर, जि. यवतमाळ
 • डॉ. दत्तात्रय रघुनाथ बापट, ज्वारी पैदासकार, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
 • डॉ. मोहम्मद अब्दुल सैय्यद, वरीष्ठ कापूस पैदासकार, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला.

सन १९८५

 • पी. के. तथा बाळासाहेब सावंत ( संस्था ), मु.पो. मुंढे, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी
 • श्री. योगेंद्र शंकर नेरकर, मु.पो.नेर, ता.जि.धुळे
 • श्री. रावसाहेब लक्ष्मण कडलग, मु.पो. जवळके कडलग, ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर
 • श्री. वसंतराव उर्फ मनोहर महादेव आर्वे, मु.पो.बोरगाव, ता.तासगाव, जि.सांगली
 • श्री. नामदेव धोंडो महानोर, मु.पो. पळसखेडा, ता. सोयगाव, जि.औरंगाबाद
 • श्री. विष्णू गणपत राऊळ, मु.पो.ता.पंढरपूर जि.सोलापूर
 • श्री. सावरमल सेडमल, मु.पो. राजेगाव, ता.दौंड जि.पुणे
 • श्री. हनुमान सहकारी दूध व्यावसायिक व कृषि पूरक सेवा संस्था मर्यादित, येळगुंड,  
 • ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर
 • महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, पुणे

सन १९८६

 • सन 1986- 87 चा कार्यक्रम झाला नाही  (संदर्भ - शासन निर्णय क्रमांक एजीयू 1087/61040/ सीआर -1 /12-अे दि.4 ऑगस्ट 1987)

सन १९८७  

 • सन 1987- 88 चा कार्यक्रम झाला नाही (संदर्भ - शासन निर्णय क्रमांक एजीयू 1088/456/ सीआर -3 /12-अे दि.12 फेब्रुवारी 1988)

सन १९८८ 

 • श्री. पुनमचंद धनराज बाफना, मेन रोड, डहाणू, जि. ठाणे
 • प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग
 • श्री. दत्तात्रय अप्पाजी देशमुख, मु.पो. जवळे कडलग, ता.संगमनेर, जि.अहमदगर
 • श्री. विजय संपतराव बोराडे, मु.पो. आडगाव खु. , ता. जि.औरंगाबाद
 • डॉ.उत्तम माधवराव इंगळे, मु.पो. उमरी (भाटेगाव) ता. हातगाव, जि. नांदेड
 • श्री. मडीलप्पा सिद्रामअप्पा उटगे, मु.पो. औसा ता. औसा, जि.लातूर
 • श्री. वासुदेव भिमराव शेकार, मु.पो. शिरखेडा, ता. जि.अमरावती
 • श्री. सुधाकर राजेश्वरराव बेलोरकर, मु.पो. बेलोरा, ता.घटंजी, जि. यवतमाळ
 • श्री. वसंतराव जानोबाजी तेलरांदे, मु.पो. धोराख ( सेलू ), ता. सेलू, जि.वर्धा
 • श्री. दिनकरराव गोविंदराव पवार, मु.पो.ता.बारामती, जि.पुणे
 • श्री.विनायक पुंडलिक पाटील, मु.पो.वर्टी कॉलनी, नाशिक, ता.जि.नाशिक 

सन १९८९

 • श्री. रमाकांत मुकुंद कुबल, मु.पो.कुबलवाडा, ता.जि.सिंधुदुर्ग
 • नाशिक पंचवटी पांजरपोळ संस्था, नाशिक, जि.नाशिक
 • श्री. किसन बाबूराव तथा आण्णासाहेब हजारे, मु.पो. राळेगणसिंद्धी, ता.पारनेर, जि.अहमदनगर
 • श्री. ज्योतीराम सौदागर गायकवाड, मु.पो. पडसाळी, ता.माढा, जि.सोलापूर
 • श्री. अनंत विष्णू रणदिवे, मु.पो. शिरपूरवाडी, ता. खुलताबाद
 • श्री. मोहन रामरावजी तोटे, मु.पो. हिवरखेडा, ता.मोर्शी, जि. अमरावती
 • श्री. प्रभाकर शंकर ठाकूर, मु.पो खानापूर ता.जि.सांगली (सध्याचा पत्ता इशाना-3, सर्व्हे नं.77 / 2,
 • फ्लॅट नं.18, पौड रोड, कोथरूड, पुणे 38) 

सन १९९०

 • सन 1990-91 चा कार्यक्रम झाला नाही 

सन १९९१

 • जय मल्हार कृषि विकास प्रतिष्ठान, मु.पो. शास्ताबाद, ता. शिरुर, जिल्हा- पुणे
 • श्री. वसंतराव कृष्णाजी ठाकरे, मु.पो. मोराने, ता. जि.धुळे
 • श्री. सदाशिव विष्णू पाटील, मु.पो. रेठरे खु. ता. कराड, जि. सातारा
 • श्री. अरविंद रेणुराव उर्फ बाबासो पाटील, मु.पो. सायखेड, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
 • श्री. साहेबराव धोंडू पाटील, मु.पो. राजवड, ता.पारोळा, जि.जळगांव

सन १९९२

 • श्री. सुधाकर नारायण देवरे, मु. म्हसदी, ता. साक्री, जि. धुळे
 • श्री. अरुण भिमराव निकम, मु. पो. ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव
 • श्री. परमचंद मांगीलाल बाफना, मु.पेा.ता.जि.यवतमाळ
 • डॉ. बुधाजीराव रधुनाथराव मुळीक, मु.पो.ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर
 • श्री. अप्पासाहेब रामकृष्ण पाटील, मु.पो. वाघाडीगाव, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद

सन १९९३

 • श्री. अरुण सदाशिवराव ठाकरे, मु.पो. बोध, ता. केळापूर, जिल्हा- यवतमाळ
 • श्री. विजयराव फत्तेचंद ब्रम्हेचा, मु. पो. ओढा ता.जि. नाशिक
 • श्री. रेवाराम रामचंद्र निखाडे, मु.पो. पाऊणगाव, ता.लाखांदूर, जि. भंडारा
 • श्री. शेषराव बाबूराव पाटील, मु.पो. शिरुर(अनंतपाळ), ता. निलंगा, जि. लातूर
 • श्री. श्रीपतराव शंकरराव बोंद्रे, शालिनी पॅलेस परिसर, फुलेवाडी, जि. कोल्हापूर

सन १९९४

 • श्री. फादर हार्मन बाखर, सुर्य मंगल निवास, मार्केट यार्ड, अहमदनगर
 • श्री. प्रभाकर सदाशिव चांदने, मु. पो. एखतपूर, ता. सांगोला, जि. सोलापूर
 • श्री. धनराज रामचंद्र पाटील, मु.पो. अमळदे, ता. भडगाव जि. जळगाव
 • श्री. राजकुमार कृष्णराव नागमोते, मु.पो. एकदरा, ता. वरुड, जि. अमरावती
 • श्री. गोविंदराव नामदेवराव दुधे, मु.पो. महागाव (कसबा), ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ

सन १९९५

 • श्री. विवेक बालकृष्ण शाह, मु.पो. चिंचणी, ता. डहाणू,जिल्हा- ठाणे
 • श्री. परशुराम बागुजी हाडवळे, मु. पो.वाळुंजवाडी, ता. जुन्नर, जि. पुणे
 • श्री. फिरोज नौशाद मसानी, मु.पो. हिराबाग गंगापूर, ता. जि. नाशिक
 • श्री. शशिकांत मदनराव पिसाळ, मु.पो. बावधन, ता. वाई, जि. सातारा
 • श्री. दिपक उर्फ अविनाश श्रीराम आसेगावकर, हटकेश्वर वार्ड, मु.पो. पुसद, जि. यवतमाळ

सन १९९६

 • श्री. गोकुळ प्रकल्प प्रतिष्ठान, ता.जिल्हा- रत्नागीरी
 • श्री. विश्वासराव दत्तात्रय कचरे, मु.पो. तेलंगवाडी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर
 • श्री. हिरालाल ओंकार पाटील, शहादा, जि.धुळे
 • श्री. गोविंद सुग्राव पवार, मु.पो. नाईचाकूर, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद
 • श्री. रामकृष्ण पांडूरंगजी लाभसेटवार, मु.पो. गणेशपुर, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ

सन १९९७

 • श्री. जयवंत मुकुंद चौधरी, मु.पो.केळवे, ता.पालघर, जि.ठाणे
 • श्री. हरिश्चंंद्र गणपतराव जगताप, मु.पो.आंबानेर वणी, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक
 • श्री. सोपान सखाराम कांचन, ऊरळीकांचन, ता.हवेली, जि.पुणे
 • श्री. किसनराव गोपाळराव पोखरकर, मु.पो.कोतुळ, ता.अकोले, जि.अहमदनगर
 • श्री. नारायणराव राजाराम भोगे, मु.निलज, पो.आदर्श आमगाव, ता.पवनी, जि.भंडारा

सन १९९८

 • श्री. चंद्रशेखर हरिभाऊ भडसावळे, मालेगाव तर्फे वरेडी, पो.नेरळ, ता.कर्जत, जि.रायगड
 • श्री. विश्वासराव आनंदराव पाटील, लोहारा ता. पाचोरा, जिल्हा जळगाव
 • श्री. अनिल घमाजी मेहेर, मु. वारुळवाडी, पो. नारायणगाव, ता. जुन्नर, जिल्हा पुणे
 • श्री. सुरसिंगराव माधवराव पवार, मु. पो. खडांबा बु।।, ता. राहूरी, जि. अहमदनगर
 • डॉ. अनिल पुरुषोत्तम तट्टे, मु. पो. लेहेगाव, ता. मोर्शी, जिल्हा अमरावती
 • श्री. शंकर रामचंद्र ऊर्फ बाळासो पवार, मौजे आरफळ, जि. सातारा
 • श्री. नंदकिशोर रामजीवन काबरा, मु. पो. टेंभुर्णी, ता. जाफ्राबाद, जिल्हा जालना
 • श्री. मधुकर नारायणराव दुदुलवार, मौजे जवळा, ता. आर्णी , जिल्हा यवतमाळ
 • श्री. रमेश शामरावजी हिवे, मु.पो. तिवसा, जिल्हा अमरावती
 • श्री. दिलीपराव त्र्यंबक मौले, पिंपळगाव बसवंत, ता. निफाड, जिल्हा नाशिक

सन १९९९

 • श्री. रामचंद्र भगवान जगताप, मु. पो. सोहाळे, ता. मोहोळ, जिल्हा सोलापूर
 • खंडोबा पणन सहकारीसंस्था मर्यादित, मु.पो.अणदूर, ता.तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद
 • श्री. नरेंद्र काशिराव शिंगणे, मु.पो.चिंचोली शिंगणे, ता.अंजनगांव (सूर्जी), जि.अमरावती
 • श्री.चक्रधर भैय्याजी खंडाईत, मु.डोंगरगाव,सानगडी, ता.अर्जुनी मोरगाव, जि.गोंदिया
 • श्री. गणपती शंकरराव म्हेत्रे,मौजे, नरसोबागल्ली, ता.तासगाव, जिल्हा-सांगली

सन २०००

 • श्री अनंत नाना राऊत, मु पो माहिम, ता पालघर, जिल्हा - ठाणे
 • श्री तुकाराम पुंडलिकराव बोराडे, मु विंचुरी गवळी, पो. मांडसांगवी, ता.जि नाशिक
 • श्री महादेव लक्ष्मण चौगुले, मु पो ठिकपुर्ली, ता राधानगरी, जिल्हा- कोल्हापूर
 • श्री वसंतराव बाजीराव पवार, मु पो चापानेर, ता कन्नड, जि औरंगाबाद
 • श्री धर्मेंद्र मोहनलाल पालीवाल, मु पो अंबाडा (सायवाडा), ता नरखेड, जि नागपूर
 • श्री भिका विठठल पाटील, मु निकुंभे पो बुरझड ता जि धुळे
 • अॅड रामकृष्ण मारोतराव पाटील, मु वांजरी, पो चाळबर्डी, ता केळापूर, जि यवतमाळ

सन २00१

 • श्री. सुरेश पिरण पाटील, मु.पो. निंभोरा, ता. अमळनेर, जि.जळगांव
 • श्री. अरविंद टिकाराम ठाकरे, मु.पो. नवडणे, ता.साक्री, जि.धुळे
 • श्री. दादा साधू बोडके, मु.पो.अनगर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर
 • श्री. बाबू राऊ कचरे, मु.पो. कारंदवाडी, ता. वाळवा, जि. सांगली
 • श्री. जयकुमार बंडू गुंडे, मु.पो. पट्टणकोडाळी, ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर
 • श्री. सतीश बिहारीलाल बलदवा, मु.पो. पिंपळवाडी ( पिराची ) ता. पैठण, जि.औरंगाबाद
 • श्री. रामचंद्र किसनजी कापगते, मु.पो. खंडाळा, ता. साकोली, जि.भंडारा
 • श्री. बाळकृष्ण रामकृष्ण कथलकर, मु.जामठी खुर्द, पो. हातगांव, ता. मूर्तिजापूर, जि.अकोला
 • श्री. शिवाजी रमाकांत कुबल, मु.पो. कुबलवाडा, ता.वेंगुर्ला, जि.सिंधुदंर्ग
 • श्री. प्रदीप राजाराम महाजन, मु.पो. तांदलवाडी, ता. रावेर, जि.जळगांव

सन २00२

 • गोपुरी आश्रम,वागदे, ता. कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग
 • श्री. बाबुराव गंगाधर डोखळे, मु.पो. खेडगंाव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक
 • श्री. बाळासाहेब गोपीनाथ सुंबे, मु. पाडळी तर्फे कान्हूर, पो. हिवरे कोरडा, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर
 • श्री. सुरेश दत्तात्रय वाघधरे, मु.पो. माळीनगर(तांबवे),ता. माळशिरस, जि. सोलापूर
 • श्री. बन्सी बाळू तांबे, मु.पो.चंद्रापूर, ता.राहाता, जि. अहमदनगर
 • श्री. माणिकराव भिमराव पाटील, मु.मोहगांव, पो.तळणी, ता. रेणापूर, जि. लातूर
 • श्री. पाटीलभाऊ महारु माळी, मु.पो. माळीवाडा,शिवाजीनगर, ता.जि. नंदुरबार
 • श्री. सुभाष खेतुलाल शर्मा, मु.पो. डोर्ली, ता. जि. यवतमाळ
 • श्री. मोरेश्वर माणिकराव झाडे, मु. वाढोना, पो. भिशी, ता. चिमुर, जि. चंद्रपूर
 • श्री.रामेश्वर लालचंद बजाज, मु.पो. नेर, ता. जि. जालना

सन २00३

 • श्री. विवेक रामचंद्र कोरे, मु.पो. वाणगाव, ता. डहाणू जि. ठाणे
 • श्री. रतीलाल नथ्थू पाटील, मु.पो. सुलवाडा, ता. शहादा, जि. नंदूरबार
 • श्री. ज्ञानेश्वर गंगाधर पवार, मु.पुतनगाव, पो. पाचेगाव, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर
 • श्री. रविंद्र रंगनाथ चव्हाण, न्यू मॉडर्न फार्म, देवळाली प्रवरा, ता.राहूरी, जि.अहमदनगर
 • श्री. दिगंबर शामराव सावंत, मु.पो. टाकळी सिकंदर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर
 • श्री.वसंतराव लक्ष्मण महाजन, मु.पो. चिनावल, ता. रावेर, जि. जळगाव
 • श्री. अंकुश अंबादास उबाळे, मु.पो. खडकेश्वर. ता. अंबड, जि. जालना
 • श्री गौतम किशनराव देशमुख, मु.पो. रांजणी, ता. घनसावंगी, जि. जालना
 • कृषि विज्ञान मंडळ, नांदेड, नवा मोंढा, जि. नांदेड
 • श्री विश्वासराव रामराव चव्हाण, मु. वानेगाव, पो. तरोडा, ता. उमरखेड जि. यवतमाळ

सन २00४

 • महालक्ष्मी महिला उद्योग बचत गट, शिप्पूर तर्फे नेसरी, मु.पो. ता. गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर
 • डॉ. तानाजी लक्ष्मण चोरगे, मु.पो. निवळी, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी
 • श्री. शंकरराव बाजीराव भालेराव, मु.पो. वडनेर भैरव, ता. चांदवड, जि. नाशिक
 • श्री. शिवाजी शैक्षणिक कृषि प्रतिष्ठान, धुळे, मु.पो. मंदाणे, ता. शहादा, जि. नंंदूरबार
 • श्री. रविंद्र रावसाहेब कडलग, डॉ.भालेराव निवास, श्री. दत्त कॉलनी मु.पो.ता. जामखेड, जि.अहमदनगर
 • श्री. किशोर वसंतराव हंगरगेकर,मु.पो. हंगरगा (तुळ) ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद
 • स्वर्गीय निर्धनजी वाघाये- पाटील ट्रस्ट, मु.पो. केसलवाडा/वाघ, ता. लाखणी, जि. भंडारा
 • श्री. मारोतराव तुळशिराम कुंभलकर, मु. खलासना, पो. कळमना, ता. कुही, जि. नागपूर
 • श्री. सुरेश प्रल्हादराव सोनुने, मु.पो. उकळी, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा
 • श्री. सदाशिव देवराम रोहम, मु.पो. साकोरी, ता. राहाता, जि. अहमदनगर

सन २00५

 • श्री. आनंद रामचंद्र कोठडिया, मु.पो.जेऊर ( वादळ बंगला), ता.करमाळा, जि.सोलापूर
 • श्री. दत्तात्रय नानासाहेब काळे, मु.पो. नान्नज, ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर
 • डॉ. सुधीर जगन्नाथ भोंगळे, कोथरूड, जि.पुणे
 • श्री. दादाराव आनंदराव देशमुख, मु.पो. चरणगांव, ता.पातूर,जि.अकोला
 • श्री. रविंद्रनाथ तुकाराम बोराडे, मु.पो. पंचक, बोराडे मळा, जेलरोड, नाशिक, जि.नाशिक
 • श्री. दादाजी रामाजी खोब्रागडे, मु.पो. नांदेड, ता. नागभिड, जि. चंद्रपूर
 • श्री. जगन्नाथ पांडुरंग मस्के, मु.पो. निमणी, ता. तासगांव, जि.सांगली
 • श्री. अनंत गणपत सावंत, मु.पो. शेनाळे, ता. मंडणगड, जि.रत्नागिरी
 • श्री. मदनराव जसवंतराव वाडेकर, मु.पो. मंजुजळगांव, ता.घनसावंगी, जि. जालना

सन २00६

 • श्री. श्रीपत नरसु धनावडे, मु.पो.लांजा (धनावडे फार्म ), ता.लांजा, जि.रत्नागिरी.
 • श्री. राजेश रमेश पाटील, मु.पो.जळके, ता.जि.जळगांव.
 • श्री. विनायक बाबुराव दंडवत, मु.पो.साकुरी, ता.राहाता, जि.अहमदनगर.
 • श्री. विठ्ठलदास बालकिसन आसावा, मु.पो.चणेगांव, ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर.
 • श्री. अशोक उर्फ ­निवास यशवंत धनवडे, मु.पो.गडमुडशिंगी, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर.
 • श्री. रविंद्र रामदासराव पाटील, मु.पो.जरंडी, ता. सोयेगांव, जि.औरंगाबाद.
 • श्री. सुभाष आनंदराव मुळे, मु.पो.औराद शहा, ता.निलंगा, जि.लातूर.
 • डॉ. शिवाजी जळबा शिंदे, मु.पो.वडेपुरी, ता.लोहा, जि.नांदेड.
 • श्री. आनंद दिनकरराव गोविंदवार , मु.पो.उमरखेड, ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ.
 • डॉ. नंदकिशोर अंबादासजी तोटे , मु.पो.पवनार, ता.जि.वर्धा.

सन २00७

 • श्री. रणजित आप्पासाहेब खानविलकर, मु. पेढांबे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी
 • श्री. खंडेराव दौलत शेवाळे, मु.पो. भुयाणे, ता. सटाणा, जि. नाशिक
 • श्री. शंकर विठोबा माळी, मु.पो. वाळवा, ता. वाळवा, जि.सांगली
 • श्रीमती कुसुमताई बापूराव करपे, मु. करपेवाडी, पो. मानेवाडी, ता.पाटण, जि.सातारा
 • श्री. प्राणहंस नानाजी मेहर, मु. कुशारी, पो. मोहगांव (देवी) ता. मोहाडी, जि. भंडारा.
 • श्री. गणेश लक्ष्मणराव मात्रे, दुर्गामाता चौक, दिग्रस, ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ
 • श्री. भगवानराव आसाराम काळे, मु.पो. कारला, ता. जि. जालना
 • श्री. पंडितराव गणपतराव शेळके, मु.मोघा, पो. तीर्थ, ता.अहमदपूर, जि.लातूर
 • श्री. सोपानराव बाबूराव अवचार, 66 अ, विकास नगर, कारेगांव रोड, परभणी
 • श्री. मधुकर आप्पाजी खर्चे, मु. पो. कळस (गोसावीवाडी), ता. इंदापूर जि. पुणे

सन २00८

 • श्री. सर्जेराव रंगनाथ खिलारी, मु.पो.करगणी, ता.आटपाडी, जि.सांगली
 • श्री. यज्ञेश वसंत सावे, मु.पो. ब्राम्हणगाव, ता.तलासरी, जि.ठाणे
 • श्री. मधुकर चिंधुजी भलमे, मु.पो.चारगांव (बु), ता.वरोरा, जि.चंद्रपूर
 • श्री. गौसमहंमद सैपन शेख, मु.पो.बोरामणी, ता.दक्षिण सोलापूर, जि.सोलापूर
 • श्री. शिवनाथ भिकाजी बोरसे, मु.भोयेगाव, पो.जोपुळ, ता.चांदवड, जि.नाशिक
 • श्री. दत्ताभाऊ कोंडजी लोनसुने, मु.जांभरुण परांडे, पो.काटा ता.जि.वाशिम
 • श्री. बाबासाहेब नानाभाऊ पिसोरे, मु. पो. दौलावडगांव, ता. आष्टी, जि. बीड
 • श्री. साहेबराव आबाजी काकडे, मु.पारवा, पो.जांब, ता. जि.परभणी
 • श्री. पंढरीनाथ सर्जेराव मोरे, मु.पो. सांगवी भुसार, ता.कोपरगाव, जि.अहमदनगर
 • श्री. अरुण निंबाजी देवरे, मु.पो.दाभाडी, ता.मालेगांव, जि.नाशिक

सन २00९

 • श्री. रमेश जयराम शेरके, मु.पो.आसोली, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग.
 • श्री. दशरथ गरबड पाटील, मु.बामडोद, पो. खोंडामळी, ता. जि. नंदुरबार
 • श्री. गणेश भालचंद्र कुलकर्णी, जानकी निवास, उपळाई (खुर्द), ता. माढा, जि. सोलापूर
 • श्री. बाळासाहेब शामराव चव्हाण, मु.पो.आष्टा, ता.वाळवा, जि. सांगली
 • श्री. सुदाम निवृत्तीराव साळुंके, मु.पो. गोलटगाव, ता.जि.औरंगाबाद
 • श्री. सुभाष बालाजीराव यशवंतकर, मु.पो. गोकुळनगर, भोकर, ता. भोकर, जि. नांदेड
 • श्री. धनंजय किशनराव भोसले, मु.पो. मातोळा, ता. औसा, जि. लातूर
 • श्री. कमलकिशोर मदनलाल धिरन, मु.पो.पाळोदी, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
 • श्री. दिलीप वसंतराव काळमेघ, मु.पो.जामगांव (बु.), ता. नरखेड, जि. नागपूर
 • श्री. माधव शिवराम पवार, मु.पो. निळवंडे, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर

सन २0१0

 • श्री.बाळकृष्ण (संतोष ) गणेश गाडगीळ मु.पो. वेतोरे, (पालकरवाडी) ता. वेंगुर्ला,जि. सिंधुदुर्ग
 • अॅड. हेमचंद्र दगाजी पाटील मु.पो. पंचक, ता. चोपडा, जि. जळगाव.
 • श्री देविदास रामदास मोरे, धनलक्ष्मी मु.पो. बावी, ता. माढा, जि. सोलापूर
 • श्री राजेंद्र झुंबरलाल कुंकूलेाळ मु.पो. कोल्हार,ता. राहता,जि. अहमदनगर
 • श्री. शंकरराव दिनकरराव खोत मु.वाजेवाडी, पो. शिरगाव, ता. कराड. जि. सातारा
 • श्री . जगदीश शामराव पाटील मु.पो. कामेरी, ता. वाळवा. जि. सांगली
 • श्री. नाथराव निवृत्तीराव कराड मु.पो. इंजेगाव, ता. परळी,(वै. )जि. बीड
 • श्री. मधुकरराव नामदेवराव धुगे मु.पो. केहाळ, ता. जिंतूर, जि. परभणी
 • श्री. प्रदीप रामरावजी जगपात मु.पो. जळका (जगताप) ता. चांदुररेल्वे.जि. अमरावती
 • श्री. हेमंत वसंतराव शेंदरे मु.पो. सावरगाव,ता. चिमुर,जि. चंद्रपूर
 • श्री. गणेश विठोबाजी कुहीटे मु.पो. उपरवाही, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर

सन २०११

 • श्री. चंद्रकांत बाबाजीराव देशमुख मु.काराव, पो.वांगणी, ता. अंबरनाथ, जि.ठाणे
 • श्री. शरद गंगाधर पाटील मु.पो.सतखेडा,ता-धरणगांव,जि- जळगांव
 • डॉ. दत्तात्रय सहदेव वने मु.पो.मानोरी, ता.राहुरी, जि.अहमदनगर
 • श्री. संजीव गणपतराव माने मु.पो.आष्टा, ता. वाळवा, जि.सांगली.
 • श्री. मनोहर मारुती साळुंखे मु.पो. नागठाणे, ता.जिल्हा. सातारा
 • श्री. संतोष गुलाबराव जाधव मु.पो.बहिरगाव , ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद
 • श्री. राजपाल गोविंदराव शिंदे मु. माळेगाव, (क.), ता.निलंगा, जि. लातूर
 • श्री. रामराव मारोतराव कदम मु.भोगाव, पो.देळुब,(बु.), ता.अर्धापूर, जि.नांदेड
 • श्री. मंगेश प्रभाकर देवहाते रा. सिंभोरा, ता. मोर्शी, जि.अमरावती
 • श्री. श्यामसुंदर गोपाळा बन्सोड मु.भेंडाळा, पो.खातगांव, ता. सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर,
 • श्री. सर्जेराव अप्पा पाटील मु.पो. किसरुळ ता.पन्हाळा जि.कोल्हापुर

सन २०१२

 • श्री. अनिल नारायण पाटील मु.सांगे, पो.गो­हे, ता. वाडा, जि.ठाणे
 • श्री. मधुसुदन केशव गावडे मु.पो.वेतोरे,पालकरवाडी ता-वेंगुर्ला,जि- सिंधुदूर्ग
 • श्री. बाळासाहेब शंकर मराळे मु.पो.शहा, ता.सिन्नर, जि.नाशिड्ढ
 • श्री. सुदाम किसन करंके मु.पो.त­हाडी, ता.शिरपूर, जि.धुळे.
 • श्री. हिरालाल छत्रु पाटील मु.कुरवेल, ता.चोपडा जिल्हा. जळगाव
 • श्री. अरुण गोविंद मोरे मु.पो.शिरोली ख्‌ुर्द , ता.जुन्नर, जि. पुणे
 • श्री. मच्छिंद्र भागवत घोलप मु.पेा. हनुमंतगाव, ता.राहता, जि.अहमदनगर
 • श्री. विष्णु रामचंद्र जरे मु.बहीरवाडी, पो.जेऊर, ता. जि.अहमदनगर
 • श्री. हंबीरराव जगन्नाथ भोसले मु.पेा. खेाडशी , ता. कराड, जि.सातारा
 • श्री. सूर्याजी गणपत पाटील मु.पो. परीते, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर,
 • श्री. जगन्नाथ गंगाराव तायडे मु.औरंगपूर ता.जि.औरंगाबाद
 • श्री. सूर्यकांतराव माणिकराव देशमुख मु.पेा. झरी, ता., जि.परभणी
 • श्री. रविंद्र रामकृष्ण मुळे मु.खानजमानगर, पो.हरम, ता.अचलपूर जि.अमरावती
 • श्री. सुधाकर रामचंद्र बानाईत मु.पेा. म'ापूरी , ता. मुर्तीजापूर, जि.अकोला
 • श्री. रामभाऊ किसनजी कडव मु.इंदूरखा पो. कोथूर्णा, जि. भंडारा,
 • श्री. देवाजी मारोती बनकर मु.पो. सडक अर्जूनी जि.गोंदिया

सन २०१३

 • श्री. रमेश बाबाजीराव देशमुख मु. काराव,पो. वांगणी ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे
 • श्री. शरदराव पुंडलिकराव पा. ढोकरे मु.पो. खेडगाव, ता. दिंडोरी, जि.नाशिक
 • गो-विज्ञान अनुसंधान व बहुउ'ेशिय संस्था, भुसावळ, अध्यक्षः -श्री.प्रभाकर मुरलीधर उपाख्य बापूराव मांडे मु.पो.हरिपुरा,ता.यावल,जि.जळगांव मो.नं. ९८२३५७१०३६
 • श्री. महादेव बापुराव शेंडकर मु.पो. पिंपरी,ता.पुरंदर जि. पुणे मो.नं. ९८८१९१२०२१
 • श्री. श्रीराम सखाराम गाढवे मु.पो. आर्वी, ता. जुन्नर,जि. पुणे मो. ७५८८०३१७७७
 • डॉ. संजय ज्ञानदेव पाटील मु.पो. तळसंदे, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर मो.नं.९८२३०८०८३९
 • श्री. आनंदराव काकासाहेब देशमुख मु.पो. ईट, ता. भुम,जि. उस्मानाबाद मो.९९२०२०३२३३
 • श्री. विजय आण्णाराव नरवाडे मौजे पार्डी (बु).,ता.वसमत जि. हिंगोली मो.९६०४०५८४८१
 • श्री. अशोक राजेसाहेब देशमुख मु.पो.नांदुरा (बु), ता. अहमदपूर जि. लातुर मो.९४२२९४०५६७
 • श्री. सबाजीराव महादू गायकवाड मु.पो.हत्तलखिंड, ता. पारनेर जि. अहमदनगर मो.९४२३१६१२३४
 • श्री. परमेश्वर दगडू राऊत मु.पो. पेनूर, ता. मोहोळ जि. सोलापूर मो.९४२२६५०६०१
 • श्री. विजय पंडीतराव जाधव मु.पो. सांगवी भुसार, ता. कोपरगाव,जि.अहमदनगर
 • श्री. पोपटराव बाबुराव दापके मु.पो. बहिरगाव, ता. कन्नड जि. औरंगाबाद
 • श्री. पांडुरंग साहेबराव आवाड मु.पो. आवाड शिरपूरा ता. कळंब जि.उस्मानाबाद
 • श्री. रामनाथ बापूराव वाकचौरे मु.पो.बीरगांव, ता. अकोले, जि. अहमदनगर
 • श्री.राजेंद्र साताप्पा हांडे रा.आरग, ता.मिरज,जि.सांगली मो.नं.०९८९०१६१६९४

सन २०१४

 • श्री.दिलीप गणपत नारकर, मु.पो आसगे, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी मो.नं. 9423292366
 • श्री.प्रेमानंद हरी महाजन, मु.पो. तांदलवाडी, ता. रावेर, जि. जळगाव मो.नं. 9763893777
 • श्री.आनंदराव नाथा गाडेकर, मु. बोरबनवाडी पो.घारगाव ता.संगमनेर जि.अहमदनगर मो.नं. 9860159710 / 9423632333
 • श्री.मच्छिंद्र शिवराम कुंभार, इंदिरागांधी हायस्कुल जवळ, वाठा रोड, पेठ वडगाव,ता. हातकणंगले,जि. कोल्हापूर मो.नं. 9923476264 / 9403780951
 • श्री.माधवराव दत्ताजीराव पाटील, मु.पो.कांदे, ता. शिराळा जि. सांगली मो.नं. 7588866033
 • श्री.आनंदराव कृष्णा मटकर, मु.पो. शिप्पुर तर्फ नेसरी, ता. गडहिंग्लज,जि. कोल्हापूर.मो.नं. 9923389961
 • श्री.शेषराव शंकरजी निखाडे, मु. पो. सेलोटी, ता. लाखनी, जि. भंडारा मो.नं. 9764623766