बदलीस पात्र

सर्वसाधारण बदल्या २०१८ म.कृ.से गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या समुपदेशाना द्वारे बदली प्रक्रिया दि.२६-०५-२०१८

नाशिक विभाग-कृषि पर्यवेक्षक संवर्गाची सुधारीत बदलीपात्र यादी २०१८

सर्वसाधारण बदल्या २०१८ म.कृ.से गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या समुपदेशाना द्वारे बदली प्रक्रिया

बदलीस पात्र कर्मचा-यांची यादी - आयुक्तालय स्तर - सन २०१८

अमरावती विभागातील कृषी लिपिक,वरिष्ठ लिपिक,सहाय्यक अधीक्षक,चालक,अनुरेखक बदलीस पात्र यादी २०१८

अमरावती विभागातील कृषी पर्यवेक्षक रिक्त पदाचा अहवाल

म.कृ.से गट ब संवर्गातील समुपदेशाना द्वारे दि १९ मे २०१८ रोजी बदल्या

म.कृ.से गट ब कनिष्ठ संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या समुपदेशाना द्वारे दि १६ व १७ मे २०१८ रोजी बदल्या

अमरावती विभागातील कृषी लिपिक,वरिष्ठ लिपिक,सहाय्यक अधीक्षक,चालक,अनुरेखक रिक्त पदाचा अहवाल

अमरावती विभागातील कृषी सहाय्यक रिक्त पदाचा अहवाल

पुणे विभाग-कृषि पर्यवेक्षक संवर्गाची सुधारीत बदलीपात्र यादी २०१८

नाशिक विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्ग बदलीपात्र यादी २०१८ (मुख्यालयी झालेल्या सेवेच्या जेष्ठतेनुसार)

पुणे विभागातील बदलीपात्र यादी परिपत्रक

नाशिक विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्ग बदलीपात्र यादी २०१८

नाशिक विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्ग बदली पात्र यादी २०१८

नाशिक विभागातील लिपिक,वरिष्ठ लिपिक,सहाय्यक अधीक्षक बदली पात्र यादी २०१८

आरेखक आनुरेखक वा चालक बदली पात्र यादी नाशिक विभाग

सामान्य राज्य सेवा गट-अ,प्रशासन अधिकारी गट-ब,सहा प्रशासन अधिकारी व स्विय सहाय्यक या सर्वार्गातील रिक्त पदाची माहिती

अधीक्षक/लघुलेखक संवर्गाची रिक्त पदाची यादी व विकल्पाचा नमुना

पुणे विभाग सुधारित बदलीपात्र यादी मे २०१८ लिपिक,सहा.अधीक्षक,अनुरेखक,वाहनचालक

नागपूर समुपदेशना नुसार गट क संवर्गातील रिक्त पदाची व बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी

वर्ग ३ संवर्गाचा शुद्ध रिक्तपदाचा अहवाल पुणे विभाग पुणे

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग -2 (कनिष्ठ) संवर्गातील कृषि अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 2018 - समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण (साप्रवि कडील दि. 09 एप्रिल 2018 चा शासन निर्णय)

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग -2 (कनिष्ठ) पदांची रिक्त पदे दि. 01 एप्रिल 2018 स्थित

समुपदेशनाव्दारे बदलीबाबतचे धोरण सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि.09/04/2018

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग -2 मधील पदाची रिक्त पदे दि. 01 एप्रिल 2018 स्थित

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग -2 सर्वसाधारण बदल्या 2018 - समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण (साप्रवि कडील दि. 09 एप्रिल 2018 चा शासन निर्णय)

समुपदेशनाव्दारे बदलीबाबतचे धोरण परिपत्रक व शासन निर्णय 12-04-2018

कृषी सहाय्यक सुधारित बदलीपात्र यादी मे -२०१८

म.कृ.से गट अ रिक्तपदाची माहिती

म.कृ.से गट ब रिक्तपदाची माहिती

कृषी विभागातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना

कृषी विभागातील म.कृ.से गट ब (कनिष्ठ)रिक्तपदाची माहिती २०१८

नागपूर गट क बदली पात्र यादी २०१८

लातूर गट क बदली पात्र यादी २०१८

स्विय सहाय्यक बदलीपात्र यादी २०१८

प्रशासन अधिकारी बदलीपात्र यादी २०१८

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी बदलीपात्र यादी २०१८

पुणे विभाग-कृषि सहाय्यक बदलीपात्र यादी २०१८

कोल्हापूर गट क बदलीपात्र यादी २०१८

औरंगाबाद गट क बदलीपात्र यादी २०१८

ठाणे गट क बदलीपात्र यादी २०१८

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ बदलीपात्र यादी कृषी उपसंचालक २०१८

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ बदलीपात्र यादी कृषी सहसंचालक २०१८

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ बदलीपात्र यादी अधीक्षक कृषी अधिकारी २०१८

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब बदलीपात्र यादी माहे मे २०१८

अमरावती बदली पात्र यादी २०१८

अधीक्षक बदली पात्र यादी २०१८

लघूलेखक,लघूटंकलेखक संवर्गातील कर्मचार्र्‍याची बदली पात्र यादी २०१८

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट- ब(कनिष्ठ) संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांची बदली पात्र यादी माहे मे-२०१८