बदलीस पात्र

औरंगाबाद विभागातील गट क संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

ठाणे विभागातील गट क संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

कोल्हापूर विभागातील गट क संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

अमरावती विभागातील कृषी सहाय्यक,वाहन चालक,कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

अमरावती विभागातील सहाय्यक अधीक्षक,वरिष्ठ लिपिक,कनिष्ठ लिपिक,अनुरेखक संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

अमरावती विभागातील कृषी सहाय्यक रिक्त पदाची माहिती २०१९

औरंगाबाद विभाग रिक्त पदाची माहिती २०१९

नाशिक विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

नाशिक विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

नाशिक विभागातील लिपिक संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

नाशिक विभागातील वाहनचालक संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

नाशिक विभागातील अनुरेखक संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग-2 बदलीसपात्र पात्र यादी सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग-2 शुध्द रिक्त पदे (प्रतिनियुक्ती)यादी सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग-2 शुध्द रिक्त पदे (विभाग)यादी सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग-1 कृषी उपसंचालक संवर्ग रिक्त पदांचा अहवाल सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग-1 अधिक्षक कृषी अधिकारी संवर्ग बदलीसपात्र पात्र यादी सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग-1 अधिक्षक कृषी अधिकारी संवर्ग रिक्त पदांचा अहवाल सन २०१९

माहे एप्रिल-मे 2019 मध्ये राज्यस्तरीय अधिक्षक संवर्गातील बदलीपात्रा कर्मचाऱ्यांची यादी दि.09.04.19

नागपूर विभागातील गट क संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

नाशिक विभागातील सहाय्यक अधिक्षक,वरिष्ठ लिपिक,लिपिक रिक्त पदाची माहिती २०१९

लातूर विभागातील गट क संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

नाशिक विभागातील कृषी पर्यवेक्षक रिक्त पदाची माहिती २०१९

नाशिक विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्ग सुधारित अंतिम बदलीपात्र यादी व रिक्त पदाची माहिती २०१९

नाशिक विभागातील कृषी अनुरेखक संवर्ग सुधारित अंतिम बदलीपात्र यादी व रिक्त पदाची माहिती २०१९

नाशिक विभागातील कृषी वाहनचालक संवर्ग सुधारित अंतिम बदलीपात्र यादी व रिक्त पदाची माहिती २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(क) कृषी अधिकारी बदलीसपात्र यादी सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(क) कृषी अधिकारी संवर्ग रिक्त पदांचा अहवाल सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(क) कृषी अधिकारी संवर्ग प्रतिनियुक्ती रिक्त पदांचा अहवाल सन २०१९

सामान्य राज्य सेवा गट -अ प्रशासन अधिकारी या सर्वार्गातील रिक्त पदाची माहिती

सामान्य राज्य सेवा गट अ प्रशासन अधिकारी या सर्वार्गातील बदलीसपात्र यादी सन २०१९

सामान्य राज्य सेवा गट ब सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या सर्वार्गातील बदलीसपात्र यादी सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब अवघड आणि बिगर अवघड बदलीसपात्र यादी सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(क) कृषी अधिकारी अवघड आणि बिगर अवघड बदलीसपात्र यादी सन २०१९

लघुलेखक संवर्ग बदलीसपात्र यादी सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग-1 कृषी उपसंचालक संवर्ग बदलीसपात्र पात्र यादी सन २०१९

पुणे विभागातील समुपदेशन बदली २०१९ सुधारित बदलीपात्र यादी/परिपत्रक १६-०५-२०१९

पुणे विभागातील समुपदेशन बदली २०१९ रीक्त पदांचा अहवाल १६-०५-२०१९

बदलीस पात्र सहाय्यक अधिक्षक,वरिष्ठ लिपिक,लिपिक,अनुरेखक कर्मचा-यांची यादी - आयुक्तालय स्तर - सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब व गट ब(क) कृषी अधिकाऱ्यांचे समुपदेशनाद्वारे बदल्यांचे वेळापत्रक सन २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(क) पदे वगळण्याबाबत २०१९

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ पदे वगळण्याबाबत २०१९