अधिकारी बदल्या

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या २०१८-भाग 1

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या २०१८-भाग 2

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या २०१८-भाग 3

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या २०१८-भाग 4

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अंशता बदलीचे आदेश २०१८