क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२१ व रब्बी २०२१-२२ मधील शासन निर्णयाची जिल्हानिहाय पिकनिहाय अधिसुचना प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 02/12/2022 1.34 PDF
2 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२१ व रब्बी २०२१-२२ मधील शासन निर्णयाची जिल्हानिहाय पिकनिहाय अधिसुचना प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 02/12/2022 0.51 PDF
3 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी २०१६-१७ हंगामातील अधिसूचित महसुल मंडळाचे उंबरठा उत्पादनाची आकडेवारी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 01/12/2022 1.41 PDF
4 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२१ हंगामातील नवनिर्मित अधिसूचित महसुल मंडळाचे उंबरठा उत्पादनाची आकडेवारी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 01/12/2022 0.42 PDF
5 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१६ हंगामातील अधिसूचित महसुल मंडळाचे उंबरठा उत्पादनाची आकडेवारी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 01/12/2022 1.41 PDF
12