क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 1.राज्यस्तरीय पिक परिस्थिती व पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.30.05.2023 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2022-23) पीकपेरणी अहवाल 30/05/2023 0.28 PDF
2 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.30.05.2023 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2022-23) पीकपेरणी अहवाल 30/05/2023 0.31 PDF
3 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.30.05.2023 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2022-23) पीकपेरणी अहवाल 30/05/2023 0.07 PDF
4 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.30.05.2023 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2022-23) पीकपेरणी अहवाल 30/05/2023 0.05 PDF
5 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.08.05.2023 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2022-23) पीकपेरणी अहवाल 09/05/2023 0.05 PDF
123