क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.30.05.2024 अखेरचा अंतिम (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 12/06/2024 0.06 PDF
2 5.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.10.06.2024 अखेरचा (खरीप हंगाम-2024-25) पीकपेरणी अहवाल 12/06/2024 0.07 PDF
3 6.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.10.06.2024 अखेरचा (खरीप हंगाम-2024-25) पीकपेरणी अहवाल 12/06/2024 0.35 PDF
4 7.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.10.06.2024 अखेरचा (खरीप हंगाम-2024-25) पीकपेरणी अहवाल 12/06/2024 0.06 PDF
5 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.30.05.2024 अखेरचा अंतिम (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 12/06/2024 0.04 PDF
123456789