क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 सन - 2023 - 24 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना अंबलबजावणी बाबत मार्गदर्शक सूचना गोपीनाथ मुंडे शे.अ. विमा योजना 08/06/2023 8.10 PDF
2 सन 2023 - 24 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना अंबलबजावणी बाबत प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय गोपीनाथ मुंडे शे.अ. विमा योजना 08/06/2023 0.19 PDF
3 गो.मु.शे.अ.विमा. यो.खंडित कालावधी गोपीनाथ मुंडे शे.अ. विमा योजना 23/08/2021 1.68 PDF
4 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना मा.सू.२०२१-२२ गोपीनाथ मुंडे शे.अ. विमा योजना 08/03/2021 0.15 PDF
5 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना मा.सू.१९ सप्टे.२०१९ गोपीनाथ मुंडे शे.अ. विमा योजना 19/09/2019 3.93 PDF