क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 हरितगृह / शेडनेटगृह / केबल ॲण्ड पोस्ट शेडनेटगृह उभारणी करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांचे नूतनीकरण व राज्यस्तरीय नोंदणीबाबत.... निविदा 18/11/2022 10.23 PDF