क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 सन २०२३ मध्ये बदलीपात्र अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची यादी बदलीस पात्र 16/03/2023 0.05 PDF
2 सन २०२३ मध्ये बदलीपात्र प्रशासकीय अधिकारी यांची यादी बदलीस पात्र 16/03/2023 0.77 PDF
3 List of Assistant Administrative Officers eligible for transfer in the year 2023 बदलीस पात्र 16/03/2023 0.11 PDF
4 कोल्हापूर संभागातील वर्ग ३ बदलीपात्र यादी 2022 बदलीस पात्र 23/03/2022 0.60 PDF
5 कृषी सहाय्यक बदलीपत्र यादी 2022 औरंगाबाद बदलीस पात्र 22/03/2022 9.76 PDF