बदलीस पात्र

राज्यस्तरीय लघुटंकलेखक, लघुलेखक (उच्च क्ष्रेणी) बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी २०२२

औरंगाबाद विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र अहवाल २०२२ (सुधारीत)

पुणे विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक, अनुरेखक व वाहन चालक संवर्गातील बदलीपात्र अहवाल २०२२

ठाणे विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक, अनुरेखक व वाहन चालक संवर्गातील बदलीपात्र अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल २०२२ (सुधारीत)

अमरावती विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र अहवाल २०२२ (सुधारीत)

कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांची यादी २०२२

महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, गट-अ प्रशासकीय अधिकारी बदलीपात्र यादी २०२२

कृषी विभागातील लघुटंकलेखक, लघुलेखक (उच्च क्ष्रेणी) संवर्गाची बदलीपात्र यादी २०२२

अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी

कृषि आयुक्तालयातील बदलीपात्र यादी २०२२

राज्यस्तरीय गट-क अधिक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२२

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-अ कृषि उपसंचालक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२२

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-अ अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२२

नाशिक विभागातील गट-क कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील सेवा निवृत्त होणारे कर्मचारी यादी २०२२

नाशिक विभागातील गट-क कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२२

नाशिक विभागातील गट-क कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील रिक्त पदांची यादी २०२२

नाशिक विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील रिक्त पदांची यादी २०२२

नाशिक विभागातील गट-क वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व सहाय्यक अधिक्षक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

औरंगाबाद विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२२

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-ब संवर्गातील सन २०२२ बदलीपात्र यादी

नागपूर विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

नागपूर विभागातील गट-क कृषी पर्यवेक्षक व सहाय्यक अधिक्षक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

नागपूर विभागातील गट-क वरिष्ठ लिपिक, लिपिक, अनुरेख व वाहन चालक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क अनुरेख संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२२

अमरावती विभागातील गट-क वाहन चालक संवर्गातील बदलीपात्र अहवाल २०२२

ठाणे विभागातील गट-क कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र अहवाल २०२२

म. कृ. से. गट-अ कृषि सहसंचालक संवर्गातील बदलीपात्र अधिकारी २०२२

लातूर संभागातील गट-क कृषी संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी २०२२

वर्ग-३ मधील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती यादी कोल्हापूर विभाग सन २०२२ तसेच रिक्त पदांची माहिती

कृषी सहाय्यक नियतकालीन बदली - २०२२

अमरावती विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र यादी व रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

नाशिक विभागातील गट-क लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

नाशिक विभागातील गट-क वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

नाशिक विभागातील गट-क सहा. अधिक्षक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

नागपूर विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२१

नागपूर विभागातील गट-क कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२१

नागपूर विभागातील गट-क सहाय्यक अधिक्षक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांची यादी २०२१

नागपूर विभागातील गट-क अनुरेखक , वरिष्ठ लिपिक , वाहन चालक, लिपिक बदलीपात्र कर्मचारी यादी 2021

नाशिक विभागातील कृषि पर्यवेक्षक अंतिम बदली पात्र यादी 2021

नाशिक विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांना रिक्त मुख्यालयांची माहिती २०२१-२२

नाशिक विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांना सूचना देणेबाबतचे परिपत्रक २०२१-२२

अमरावती विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

पुणे संभागातील दि. ३१/०५/२०२१ बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी- कृषी सहाय्यक

पुणे संभागातील दि. ३१/०५/२०२१ बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी- कृषी पर्यवेक्षक / सहा. अधिक्षक / लिपिक / अनुरेखक व वाहन चालक

अमरावती विभागातील गट-क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२१

अमरावती विभागातील गट-क कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

अमरावती विभागातील गट-क कानिष्ठ लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

अमरावती विभागातील गट-क वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

अमरावती विभागातील गट-क अनुरेखक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२१

अमरावती विभागातील गट-क अनुरेखक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल २०२१

अमरावती विभागातील गट-क सहाय्यक अधिक्षक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांची यादी २०२१

अमरावती विभागातील गट-क वाहन चालक संवर्गातील बदलीपात्र व रिक्त पदांची यादी २०२१

अमरावती विभागातील गट-क वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र यादी २०२१

लातूर विभाग वर्ग 3 बदली पात्र कर्मचारी यांची सुधारित यादी 2021

नागपूर विभाग बदली पात्र वर्ग 3 कर्मचारी यादी व रिक्त पदांची यादी 2021

नाशिक विभागातील कृषि पर्यवेक्षक अंतिम बदली पात्र यादी 2021

नाशिक संभागातील वाहनचालक अंतिम बदलीपात्र यादी 2021

नाशिक संभागातील अनुरेखक अंतिम बदलीपात्र यादी 2021

म कृ से गट अ अधीक्षक संवर्गातील अधिकारी नियतकालिक मे २०२१ बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांची यादी

म कृ से गट अ कृषी उपसंचालक संवर्गातील अधिकारी मे २०२१ बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांची यादी

म कृ से गट ब संवर्गातील तंत्र अधिकारी नियतकालिक बदल्या मे २०२१ बदलीस पात्र कृषी अधिकाऱ्यांची यादी

कोकण विभाग ठाणे -वर्ग ३ संवर्गातील नियतकालिक बदलीस पात्र यादी २०२१

नाशिक सभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गातील नियतकालिक अंतिम बदलीस पात्र यादी २०२१

कोल्हापूर विभागातील गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदली पात्र यादी २०२१

लातूर विभागातील गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदली पात्र यादी २०२१

नाशिक संभाग कृषि पर्यवेक्षक बदलीपात्र कर्मचारी यादी 2021

नाशिक संभाग अनुरेखक बदलीपात्र कर्मचारी यादी 2021

नाशिक संभाग सहाय्यक अधीक्षक , वरिष्ठ लिपिक , लिपिक बदलीपात्र कर्मचारी यादी 2021

नाशिक संभाग वाहन चालक बदलीपात्र कर्मचारी यादी 2021

अमरावती विभागातील गट क-कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2021

अमरावती विभागातील गट क -सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2021

अमरावती विभागातील गट क -अनुरेखक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2021

अमरावती विभागातील गट क- वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2021

अमरावती विभागातील गट क- वाहन चालक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2021

म कृ से गट अ अधीक्षक संवर्गातील अधिकारी नियतकालिक बदल्या मे २०२१ बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांची यादी

म कृ से गट अ कृषी उपसंचालक संवर्गातील अधिकारी नियतकालिक बदल्या मे २०२१ बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांची यादी

म कृ से गट ब संवर्गातील तंत्र अधिकारी नियतकालिक बदल्या मे २०२१ बदलीस पात्र कृषी अधिकाऱ्यांची यादी

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट -ब (कनिष्ठ ) संवर्ग बदल्या २०२१ मधील अवघड / बिगर अवघड क्षेत्र

कृषी आयुक्तलयातील सण २०२१ मधील बदली पात्र यादी

औरंगाबाद विभाग कृषी सहाय्यकाची २०२१ बदलीस पात्र यादी

औरंगाबाद विभाग कनिष्ठ ,वरिष्ठ लिपिक ,वाहन चालक २०२१ बदलीस पात्र यादी

औरंगाबाद विभाग कृषी पर्यवेक्षक २०२१ बदलीस पात्र यादी

नाशिक विभाग -कृषी सहाय्यक ३१ मे २०२१ नियतकालिक बदली पात्र अंतरिम यादी

नाशिक विभाग -कृषी सहाय्यक दिनांक ३१ मार्च २०२१ रिक्त पदाची स्थिती सर्वसाधारण बदली २०२१

बदली पात्र अधिकारी यादी सहाय्यक प्रशासन अधिकारी-सन 2021

राज्य स्तरीय लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्न श्रेणी ),लघुलेखक (उच्च श्रेणी ) कर्मचारी बदली पात्र यादी -सन 2021

म.कृ.से .गट ब (कनिष्ठ) संवर्गातील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या २०२१

राज्यस्तरीय अधीक्षक संवर्गातील माहे मे २०२१ बदलीस पात्र कर्मचार्याची माहिती

लातूर विभागातील गट क कृषि पर्यवेक्षक,कृषि सहाय्यक,संवर्गातील सुधारित बदलीपात्र यादी व रिक्त पदांचा अहवाल सन 2020

लातूर विभागातील गट क संवर्गातील सहाय्यक अधिक्षक,वरीष्ठ लिपीक,लिपीक,अनुरेखक,वाहन चालक- सुधारित बदलीपात्र यादी व रिक्त पदांचा अहवाल सन 2020

नाशिक विभागातील संभाव्य रिक्त पदे( कृषी सहाय्यक )

नागपूर विभागातील गट क-कृषि पर्यवेक्षक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क- कृषि सहाय्यक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क- सहाय्यक अधिक्षक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क-वरीष्ठ लिपीक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क-कनिष्ठ लिपीक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क-अनुरेखक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क- वाहन चालक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

अमरावती विभागातील गट क - कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क - कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क- वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क- वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क -सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क -सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क- कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क-कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क -अनुरेखक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क अनुरेखक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क कृषी सहाय्यक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

राज्यस्तरीय लघुटंकलेखक लघुलेखक बदलीपात्र यादी-२०२०

कोल्हापूर विभागातील वर्ग ३ संवर्गाची दि.३० -६-२० स्थित शुद्ध रिक्त पदांची यादी-२०२०

औरंगाबाद संभागातील कृषी सहाय्यक बदली पात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

औरंगाबाद संभागातील कृषी पर्यवेक्षक बदली पात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

औरंगाबाद संभागातील बदली पात्र यादी -2020

औरंगाबाद संभागातील रिक्त पदांचा अहवाल -२०२०

नाशिक संभागातील कृषी सहाय्यक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील कृषी पर्यवेक्षक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील कृषी सहाय्यक अधीक्षक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील वरिष्ठ लिपिक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील लिपिक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील अनुरेखक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील वाहनचालक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

कृषी उपसंचालक बदलीपात्र यादी २०२०

म.कृ.से .गट ब संवर्ग-सूचना २०२०

म.कृ.से .गट ब संवर्गातील सार्वत्रिक बदल्या २०२०-अवघड /बिगर अवघड क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची यादी

म.कृ.से .गट ब संवर्गातील विभागनिहाय रिक्तपदे २०२०

म. कृ. से. गट-ब( क) संवर्गातील अधिकार्यांची बदली पात्र यादी २०२०

पुणे संभागातील कृषी पर्यवेक्षक बदलीपत्र यादी व रिक्त पदे २०२०

पुणे संभागातील कृषी सहाय्यक बदलीपत्र यादी व रिक्त पदे २०२०

पुणे संभागातील लिपिक बदलीपत्र यादी व रिक्त पदे २०२०