सर्व्हर दोष !

सर्व्हरमध्ये तात्पुरता दोष उद्भवला आहे,