प्रधानमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना

क्षमता बांधणी अंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण भागीदारांच्या सहभागाबाबत अर्ज मागविणे विषयीची माहिती

PMFME योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर करारतत्वावर पदे भरणेविषयीची जाहिरात

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

केंद्र सहाय्यीत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना इंग्रजी मार्गदर्शक सुचना

केंद्र सहाय्यीत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना मराठी मार्गदर्शक सुचना

शासन निर्णय

सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) करणेसाठी दरपत्रके

PMFME_ODOP List

PMFME Marketing and Branding Note

PMFME_Advertise M&B