जलयुक्त शिवार अभियान शासन निर्णय

शीर्षक डाऊनलोड
20141205 - टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जशिअ राबविणेबाबत शा नि 05-12-2014 PDF
20150128 - टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जशिअ राबविणेबाबत शा नि 28-1-2015 PDF
20150131 - जशिअभियानात जलसंपदा विभागाने सक्रीय सहभाग घेणेबाबत शा-नि 31-01-2015 PDF
20150203 - तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात वळविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करणेबाबत शा नि 3-2-2015 PDF
20150207 - जशिअ कार्यक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करणेसाठी शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करणेबाबत शा-नि 07-02-2015 PDF
20150221 - सासि क्रॉक्रीट नाला बांध बांधणे अल्प कालावधी निविदा सुचना प्रसिध्द करणेबाबत शा नि 21-02-2015 PDF
20150223 - जशिअ अंतर्गत सर्वेक्षण कामांसाठी निधी वितरीत करणेबाबत शा नि 23-2-2015 PDF
20150225 - 2015-16 मध्ये राकृवियोतून म ज्यो फु जल व भूमी संधारण अभियानास उपलब्ध झालेले अनुदान ज शि अ मंजूर गावांना वितरीत करण्याबाबत - शा नि 25-5-2015 PDF
20150303 - टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जशिअ राबविणेबाबत शा नि 03-03-2015 PDF
20150311 - जशिअ जिल्हा वार्षिक स्थानिक विकास निधी उपलब्ध करणेबाबत - शा-नि 11-03-2015 PDF
20150312 - जलसंपदा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात जशिअ राबविणेबाबत शा-नि 12-03-2015 PDF
20150313 - जशिअ अंतर्गत राबविण्यात येणा-या विविध कामांची अंमलबजावणी पारदर्शक पध्दतिने करण्याबाबत शा नि 13-3-2015 PDF
20150320 - सन 2014-15 मध्ये पाणलोट विकास चळवळीसाठी अर्थसंकल्पित झालेला निधी जशिअच्या प्रचार प्रसिध्दीसाठी वितरीत करणेबाबत शा नि 20-3-2015 PDF
20150515 - जशिअअंतर्गत दुरुस्तीच्या कामाकरीता अल्प कालावधी निविदा सुचना प्रसिध्द करणेबाबत शा नि 15-5-2015 PDF
20150610 - जशिअ कार्यक्रमात Tanishka Womens Dignity Forum मधील महिलाचा सहभाग करण्याबाबत शा नि 10-06-2015 PDF
20150610 - जशिअ कार्यक्रमातंर्गत पावसाळयामध्ये वृक्ष लागवड करणेबाबत शा नि. 10-06-2015 PDF
20151208 - जशिअ अंतर्गत लोकसहभागाव्दारे विविध योजनांचे अभिसरण करुन नदी पुर्नजीवन प्रभावीपणे राबविणेबाबत शा नि 08-12-2015 PDF
20151211 - सन 2015-15 गतीमान पध्दतीने पाणलेाट विकसित करणेबाबत शा नि 11.12.2015 PDF
20160206 - जशिअअंतर्गत सर्व कामास अल्प कालावधी निविदा सुचना प्रसिध्द करणेबाबत शा नि 06-02-2016 PDF
20160225 - जशिअ अंतर्गत Funding Gap करीता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत शा नि 25-2-2016 PDF
20160301 - टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जशिअ राबविणेबाबत शा नि 01-03-2016 PDF
20160331 - 2015-16 मध्ये राकृवियोतून म ज्यो फु जल व भूमी संधारण अभियानास उपलब्ध झालेले अनुदान ज शि अ मंजूर गावांना वितरीत करण्याबाबत - शा नि 31-3-2016 PDF
20160331 - जशि अभियानासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले अनुदान विशेष बाब म्हणून 30 जून 2016 पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देणेबाबत शा नि 31-3-2016 PDF
20160404 - नदी पुनर्जीवन कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त प्रस्ताव मंअजुरी देण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत - शा नि 04-04-2016 PDF
20160504 - जशिअ कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणेसाठी अशासकीय संस्थाचा सहभाग घेणेबाबत शा-नि 04-05-2016 PDF
20160524 - मृद व जलसंधारण उपचार कामाकरीता अल्प कालावधी निविदा सुचना प्रसिध्द करणेबाबत शा-नि 24-05-2017 PDF
20160916 - मृद व जलसंधारण उपचार कामाकरीता अल्प कालावधी निविदा सुचना प्रसिध्द करणेबाबत शा नि 16-09-2016 PDF
20160928 - जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणा-या जिल्हा-तालुका-गाव यांना पुरस्कार देणेबाबत शा नि 28-09-16 PDF
20160928 - जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणा-यांना पत्रकारांना पुरस्कार देणेबाबत शा नि 28-09-2016 PDF
20161010 - जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणा-यांना पुरस्कार देणेबाबत - कालबध्द कार्यक्रम शा नि 10-10-2016 PDF
20161013 - जशिअ करीता महसूल व वन विभागाकडून प्राप्त निधी वितरीत करण्याबाबत शा नि 13-10-2016 PDF
20161024 - जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणा-यांना पत्रकारांना पुरस्कार देणेबाबत - कालबध्द कार्यक्रम शा नि 24-10-2016 PDF
20161026 - जशिअ गाव कृती आराखडयास मान्यता देणेबाबत शा नि 26-10-2016 PDF
20161027 - जशिअ विशेष निधी सन 2015-16 मध्ये निधी खर्च करण्यास मुदत वाढ देणेबाबत शा-नि 27-10-2016 PDF
20161101 - 2016-17 मध्ये राकृवियोतून म ज्यो फु जल व भूमी संधारण अभियानास उपलब्ध झालेले अनुदान ज शि अ मंजूर गावांना वितरीत करण्याबाबत - शा नि 04-11-2016 PDF
20161230 - जशिअ साठी नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत शा नि 30-12-2016 PDF
20161231 - जलयुक्त अभियान कार्यक्रम राज्यातील क वर्ग नगरपालिका यांच्या क्षेत्राामध्ये राबविणेबाबत शा नि 31-12-2016 PDF
20170314 - सन 2015-16 मध्ये उपलब्ध करुन दिलेला निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत शा नि 14-03-2017 PDF
20170331 - जशिअ अंतर्गत प्राप्त निधी विशेष बाब म्हणून 30 जून 2017 पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देणेबाबत शा नि 31-03-2017 PDF
20170413 - जशिअअंतर्गत सर्व कामास अल्प कालावधी निविदा सुचना प्रसिध्द करणेबाबत शा नि 13-04-2017 PDF
20170415 - मफुअ पुरस्कार 2015-16 व जशिअ उत्कृष्ट योगदान देणा-यांना राज्यस्तरावर पुरस्कार प्रदान करण्याबाबत शा नि 15-04-2017 PDF
20170427 - जशिअ लेखाशिर्ष-44022681 अंतर्गत सन 2017-18 साठी निधी वितरीत करणेबाबत शा नि 27-04-2017 PDF
20170522 - 2017-18 करीता जशिअ लेखाशिर्ष-4402 2681 निधी वितरीत करणेबाबत शा नि 22-05-2017 PDF
20170607 - 2017-18 ज शि अ लेखाशिर्ष 4402 2681 निधी वितरीत करणेबाबत - 07-06-2017-37 PDF
20170809 - जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणा-यांना पुरस्कार देणेबाबत शा नि 09-08-2017 PDF
20171010 - जशिअ अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या गावांचा जलपरिपुर्ण अहवाल अम्तिम करण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत - 10-10-2017 PDF
20180322 - ज शि अ उत्कृष्ट योगदान देणा-या गाव-तालुका- जिल्हा यांना पुरस्कार देणेसाठी तालुकास्तरीय निवड समिती गठीत करणे तसेच तपासणीच्या कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याबाबत शा नि 22-03-2018 PDF