पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना

अ.क्र शीर्षक डाऊनलोड
1 हंगामनिहाय, विमा कंपनी निहाय फळपिक विमा नुकसान भरपाईच्या वाटपाच्या तपशिलासाठी लिंक PDF
2 सन 2018-19 मधील खरीप/ रब्बी हंगामाकरिता कार्यरत विमा कंपन्यांच्या संपर्काचा तपशिल PDF
3 आंबिया बहार 2018-19 मधील कार्यरत विमा कंपनीचे प्रतिनिधी/ संपर्क अधिकारी यांच्या संपर्काचा जिल्हानिहाय तपशिल. PDF
4 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात सन 2019-20 मध्ये आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत PDF
5 आंबिया बहार सन 2019-20 मध्ये जिल्हानिहाय फळपिक निहाय वाटप केलेल्या नुकसान भरपाइचा तपशील (शेतकऱ्यांची यादी) PDF
6 पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राज्यात सन 2021-22, 2022-23 & 2023-24 या 3 वर्षात राबविणेबाबत शा.नि. PDF
7 पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेंतर्गत सहभागी विमा कंपनीचे जिल्हा व तालुका प्रतिनिधी यादी PDF
8 पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग बहार सन २०२१ ते आंबिया बहार सन २०२३-२४ या कालावधीकरिता राबविणेसाठी विमा कंपनी सोबत करण्यात आलेला करारनामा - HDFC PDF
9 पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग बहार सन २०२१ ते आंबिया बहार सन २०२३-२४ या कालावधीकरिता राबविणेसाठी विमा कंपनी सोबत करण्यात आलेला करारनामा - Reliance PDF
10 पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग बहार सन २०२१ ते आंबिया बहार सन २०२३-२४ या कालावधीकरिता राबविणेसाठी विमा कंपनी सोबत करण्यात आलेला करारनामा - AIC PDF