पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना

अ.क्र शीर्षक डाऊनलोड
1 हंगामनिहाय, विमा कंपनी निहाय फळपिक विमा नुकसान भरपाईच्या वाटपाच्या तपशिलासाठी लिंक PDF
2 सन 2018-19 मधील खरीप/ रब्बी हंगामाकरिता कार्यरत विमा कंपन्यांच्या संपर्काचा तपशिल PDF
3 आंबिया बहार 2018-19 मधील कार्यरत विमा कंपनीचे प्रतिनिधी/ संपर्क अधिकारी यांच्या संपर्काचा जिल्हानिहाय तपशिल. PDF