गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम- सभा

गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम- सुकाणू समिती सभा

सन 2007-08 मध्ये दि. 30/11/2007 च्या शासन निर्णयान्वये गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्यास सुरवात झाली आहे. याच शासन निर्णयान्वये कार्यक्रमांतर्गत सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने सन 2007-08 ते 2010-11 पर्यत 3818 पाणलोटांना मान्यता दिली. त्यानंतर समितीच्या अध्यक्षांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने शासनाने मा. आयुक्त कृषि यांचे अध्यक्षतेखाली तात्पुरत्या स्वरुपातील सुकाणू समितीची स्थापना केली. या समितीने सन 2011-12 ते 2016-17 पर्यंत 5140 पाणलोटांना मान्यता दिली. म्हणजेच समितीने एकूण 8958 पाणलोटांना मान्यता दिली.

मान्यता दिलेल्या 8958 पाणलोटांपैकी 3390 पाणलोट पूर्ण झाले आहेत. याबाबतचा सभानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

क्र

सभेचा दिनांक

नियमित/कार्योत्तर मान्यता

मंजूर पाणलोट संख्या

पूर्ण पाणलोट संख्या

अपूर्ण पाणलोट संख्या

1 19/2/2008 नियमित मान्यता 405 405 0
2 8/5/2008 व 8/7/2008 नियमित मान्यता 984 836 148
3 2009-10 कार्योत्तर मान्यता 445 330 115
4 7.4.2010 नियमित मान्यता 1191 715
5

 

14.2.2011 नियमित मान्यता 793 370 423
6 21.2.2012 नियमित मान्यता 1366 369 997
7 22.3.2012 नियमित मान्यता 223 72 151
8 10.9.2012 नियमित मान्यता 186 48 138
9 21.1.2013 नियमित मान्यता 165 66 99
10 25.2.2013 नियमित मान्यता 92 37 55
11 9.1.2014 नियमित मान्यता 599 86 513
12 15.5.2014 नियमित मान्यता 666 33 633
13 19.11.2014 नियमित मान्यता 292 15 277
14 23.2.2015 नियमित मान्यता 819 8 811
15 9.1.2014 नियमित मान्यता 59 0 59
16 9.1.2014 नियमित मान्यता 673 0 673
total   8958 3390 5568