जिल्हास्तरीय

अ.क्र शीर्षक डाऊनलोड
वर्ष २००० PDF
वर्ष २००१ PDF
वर्ष २००२ PDF
वर्ष २००३ PDF
वर्ष २००४ PDF
वर्ष २००५ PDF
वर्ष २००६ PDF
वर्ष २००७ PDF
वर्ष २००८ PDF
१० वर्ष २००९ PDF
११ वर्ष २०१० PDF
१२ वर्ष २०११ PDF
१३ वर्ष २०१२ PDF
१४ वर्ष २०१३ PDF
१५ वर्ष २०१४ PDF
१६ वर्ष २०१५ PDF
१७ वर्ष २०१६ PDF
१८ वर्ष २०१७ PDF
१९ वर्ष २०१८-१९ PDF
२० वर्ष २०१९ -२० PDF
21 वर्ष २०२० -२१ PDF
22 वर्ष 2021-22 (द्वितीय पुर्वानुमान अहवाल) PDF