विडियो क्लिप्स


कृषी मंत्री संवाद भाग १


कृषी मंत्री संवाद भाग २


कृषी मंत्री संवाद भाग ३


कृषी मंत्री संवाद भाग ४


कृषी मंत्री संवाद भाग ५


कृषी पुरस्कार 2015-16 दूरदर्शन वृत्तांत हा विशेष कार्यक्रम 19.02.2019


गुलाब शेती


डीएसएओ लातूर द्वारा हायड्रोपोनिक्स


डीएसएओ लातूर जयविक शेती


एसआरटी सिस्टम डीएसएओ पुणे


कृषी जनगणना


कापूस व सोयाबीन पिक व्यवस्थापन भाग १


वाढीच्या अवस्थेत कापूस पिकाचे व्यवस्थापन


वाढीच्या अवस्थेत कापूस लागवडीतील स्थिरततरे,लागवड नियोजन


कापूस पिकावरील शेंदरी बोंडअळीचा प्रादुभाव


शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षण औषधे फवारताना घ्यावयाची काळजी


कीटकनाशकाचा सुरक्षित वापर


शेततळे


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे २२/०६/२०१९८


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे २९/०६/२०१९८


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे २०/०७/२०१९८


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे २७/०८/२०१९८


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे ०३/०८/२०१९८


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे १०/०८/२०१९८


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे १७/०८/२०१९८


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे ३१/०८/२०१९८


डी डी पुणे-आमची माती आमची मानसे ०७/०९/२०१९८


एकात्मिक शेती व्यवस्थापन आमची माती आमची माणसं 01.02.2019


भाजीपाला अन्न प्रक्रिया उद्योग आमची माती आमची माणसं 08.02.2019


हरितगृहातील फुलशेती व्यवस्थापन आमची माती आमची माणसं 22.02.2019


आधुनिक पध्दतीने सेंद्रीय स्ट्रॉबेरी व्यवस्थापन आमची माती आमची माणसं 01.03.2019


सेंद्रीय आणि मत्स्यशेती ग्राम आमची माती आमची माणसं 04.03.2019


डी डी पुणे-कृषी दर्शन आणि आमची माती आमची मानसे 15/02/2019


शेतकऱ्यांसाठी हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला 24.05.2019


शेतकऱ्यांसाठी हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला आमची माती आमची माणसं 31.05.2019


शेतकऱ्यांसाठी हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला 07.06.2019


शेतकऱ्यांसाठी हवामानाचा अंदाज आमची माती आमची माणसं 14.06.2019


शेतकऱ्यांसाठी हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला 21.06.2019


हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला 6 july 2018


हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला विशेष कार्यक्रम


हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तंज्ञाचा सल्ला २७ जुलै २०१८ रोजी प्रसारण झाले


आमची माती आमची माणसं मध्ये हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला ०३ ऑगस्ट २०१८


आमची माती आमची माणसं मध्ये हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला 24.08.2018


आमची माती आमची माणसं मध्ये हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला 14.09.2018


हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ज्ञांचा सल्ला आमची माती आमची माणसं मध्ये 21.09.2018


11 May 2018 - कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन


02 May 2018 - महाराष्ट्र शासन कृषीविभाग विशेष प्रायोजित कार्यक्रम


आमची माती आमची माणसं मध्ये हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ज्ञांचा सल्ला 28.09.2018


04 June 2018 - महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग विशेष प्रायोजित कार्यक्रम


11 June 2018 - शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षण औषध फवारताना घ्यावयाची काळजी


14 May 2018 - महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग विशेष प्रायोजित कार्यक्रम


02 July 2018 - भात - एकात्मिक किड व्यवस्थापन


13 June 2018 - सुक्ष्म सिंचनासाठी कृषी विभागाच्या योजना


12/06/18 - कापूस पिकावरील शेंदरी बोंडअळी क्राँपसॅंप योजना


03 July 2018 - एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान


किटकनाशकांचा सुरक्षित वापर १८ जुलै २०१८ रोजी प्रसारित झाले


कृषी यांत्रिकीकरण यशोगाथा हा विशेष कार्यक्रम २४ जुलै २०१८


वीज बँक वीज माता देशी बियाणे संवर्धन आमची माती आमची माणसं 04.02.2019


रेशीम शेती एक उत्कृष्ट शेती पुरक व्यवसाय आमची माती आमची माणसं 18.02.2019


सौर निर्जलीकरण भाजीपाला - यशोगाथा आमची माती आमची माणसं 11.02.2019


कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचे भविष्यातील नुकसान आमची माती आमची माणसं 19.12.2018


आमची माती आमची माणसं 02 May 2018- महाराष्ट्र शासन कृषीविभाग विशेष प्रायोजित कार्यक्रम


11 May 2018 - कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन


14 May 2018- महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग विशेष प्रायोजित कार्यक्रम


11 June 2018 - शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षण औषध फवारताना घ्यावयाची काळजी


13 June 2018 - सुक्ष्म सिंचनासाठी कृषी विभागाच्या योजना


02 July 2018 - भात - एकात्मिक किड व्यवस्थापन


03 July 2018 - एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान


किटकनाशकांचा सुरक्षित वापर १८ जुलै २०१८ रोजी प्रसारित झाले


कृषी यांत्रिकीकरण यशोगाथा हा विशेष कार्यक्रम २४ जुलै २०१८


DDPUNE_30/08/19_Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_24/05/19_ Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_31/05/19_ Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_07/06/19_ Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_21/06/19_Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_14/06/19_Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_05/07/19_ Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_28/06/19_ Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_26/07/19_Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_12/07/19_ Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_19/07/19_Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_09/08/19_Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_02/08/19_Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_16/08/19_Amchi Mati Amchi Manse


DDPUNE_23/08/19_Amchi Mati Amchi Manse


नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प