२०११-१२ पासून योजनानिहाय प्रगती अहवाल

Sr.No Scheme Name
1

भरडधान्य योजना

Year Download
२०११-१२ PDF
२०१२-१३ PDF
२०१३-१४ PDF
२०१४-१५ PDF
२०१५-१६ PDF
२०१६-१७ PDF
२०१५-१६ PDF
२०१६-१७ PDF
2

वसुंधरा पाणलोट विकास योजना

Year Download
2011-16 PDF
3

बीज घटकनिहाय वितरित केलेल्या अनुदान योजना

Year Download
2011-12 PDF
2012-13 PDF
2013-14 PDF
4

कोरडवाहू शेती अभियान योजना

Year Download
२०११-१२ PDF
२०१२-१३ PDF
२०१३-१४ PDF
२०१४-१५ PDF
२०१५-१६ PDF
२०१२-१७ PDF
5

हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना

Year Download
२०११-१६ PDF
6

फलोत्पादन गणना योजना

Year Download
२०११-१३ PDF
7

नारळ विकास मंडळ योजना

Year Download
२०११-१६ PDF
8

रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड कार्यक्रम

Year Download
२०११-१६ PDF
9

बागायत रोपमळ्याची स्थापना व बळकटिकरण

Year Download
२०११-१२ PDF
10

प्लॅस्टिक क्रेट्स वाटप योजना

Year Download
२०१३-१५ PDF
11

तेलताड योजना

Year Download
२०११-१४ PDF
12

केळी पिकावरील सिगाटोका रोग नियंत्रण योजना

Year Download
२०१२-१६ PDF
13

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान

Year Download
२०११-१६ PDF
14

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना

Year Download
२०११-१६ PDF
15

१५.जिल्हा नियोजन विकास मंडळ पुरस्कृत पीक संरक्षण योजना

Year Download
२०११-१६ PDF
16

कृषि व फलोत्पादन पिकाकरीता भौगौलिक चिन्हांकन नोंदणी

Year Download
२०१४-१५ PDF
17

फलोत्पादन पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प योजना

Year Download
२०१२-१७ PDF
18

आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड योजना

Year Download
२०११-१५ PDF
19

वैरण विकास योजना

Year Download
२०११-१६ PDF
20

RKVY अंतर्गत हायड्रोप्रोंनिक हिरवाचारा निर्मिती प्रकल्प योजना

Year Download
२०१५-१६ PDF
21

केंद्र पुरस्कृत कापूस विकास योजना

Year Download
२०११-१६ PDF
22

जागतिक कृषि गणना

Year Download
२०११-१६ PDF
23

केंद्र पुरस्कृत ऊस विकास योजना

Year Download
२०११-१६ PDF
24

कोरडवाहू क्षेत्र विकास.

Year Download
२०१४-१६ PDF
25

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

Year Download
२०१४-१५ PDF
२०१५-१६ PDF
२०१६-१७ PDF
26

सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात NeGPA योजनेंतर्गत साईट प्रिपरेशन या बाबीसाठी निधी वाटप तपशिल

Year Download
२०११-१२ PDF
२०१५-१६ PDF
27

कीटकनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा बळकटीकरण

Year Download
२०११-१६ PDF
28

कृतीआराखडंतर्गत प्रयोगशाळाचे बळकटीकरण

Year Download
२०११-१६ PDF
29

रा.कृ.वि.यो- प्रयोगशाळाचे बळकटीकरण

Year Download
२०११-१६ PDF
30

पिकावरील कीड-रोग सर्वक्षण व सल्ला प्रकल्प

Year Download
२०११-१६ PDF
31

द्राक्ष,डाळिंब व भाजीपाला पिकाचे ऑनलाईन नोंदणीसाठी सुविधा निर्माण करणे व फायटोसॅनीटरी अथॉरिटीच्या सुविधांचे बळकटीकरण करणे

Year Download
२०१३-१४ PDF
32

राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान

Year Download
२०११-१६ PDF
33

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान

Year Download
२०१४-१७ PDF
34

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

Year Download
२०११-१६(भाग-१) PDF
२०११-१६(भाग-२) PDF
35

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य

Year Download
२०११-१७ PDF
२०१५-१६ PDF
२०१६-१७ PDF
36

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भात

Year Download
२०११-१७ PDF
२०१५-१६ PDF
२०१६-१७ PDF
37

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान गहू

Year Download
२०११-१७ PDF
२०१५-१६ PDF
२०१६-१७ PDF
38[A]

मृदसंधारण निरनिराळ्या योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदान,वितरित अनुदान व  खर्चाचा जिल्हा निहाय तपशील

Year Download
२०११-१६ PDF
38[B]

मृदसांधरण विविधयोजनेअंतर्गत झालेल्या उपचाराची माहिती

Year Download
२०११-१२ PDF
२०१२-१३ PDF
२०१३-१४ PDF
२०१४-१५ PDF
२०१५-१६ PDF
२०१६-१७ PDF
39

आदिवासी उपयोजना (क्षेत्राबाहेरील) अंतर्गत योजना

Year Download
२०११-१७ PDF
40

अनुसूचीत जाती उपयोजना(विशेष घटक योजना)

Year Download
२०११-१७ PDF
41

आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत) अंतर्गत योजना

Year Download
२०११-१७ PDF
42

शेतकरी मासिक योजना

Year Download
२०११-१७ PDF
43

मृद व जलसंधारणाच्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंतिम तरतूद व खर्चाचा तपशील

Year Download
२०११-१६ PDF
44

मृद संधारणाच्या विविध योजनांमधून झालेले उपचार

Year Download
२०११-१६ PDF
२०१६-१७ PDF
२०१७-१८ PDF
45

गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम-अंतर्गत सुकाणू सामितिने मान्यता दिलेल्या पाणलोटाची सध्यास्थिती

Year Download
२००७-०८-२०१८ PDF
46

गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम

Year Download
२०१६-१७ PDF
२०१७-१८ PDF
47

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका कार्यक्रमांतर्गत मागील ५ वर्षातील जमीन आरोग्य पत्रिका वितरण भौतिक लक्ष-साध्य अहवाल

Year Download
२०१५-१९ PDF