निविदा

 

Title of Tender Tender Notice Tender Documents Last Date of Submission Date of Opening
प्रयोगशाळेत लागणारे रसायने खरेदी दरपत्रक नोटीस PDF   13-Aug-2021 17-Aug-2021
लातूर विभागातील कंत्राटी मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी निविदा PDF PDF 29-July-2021 03-Aug-2021
ई- निविदा केटरिंग सेवा पुरवण्याबाबत PDF   11-Sep-2019 13-Sep-2019
ई- निविदा प्रयोगशाळाच्या उपकरण खरेदी बाबत मुदतवाढ PDF   04-July-2019 06-July-2019
शेतकरी मासिकाच्या छपाई व तदअनुषंगिक कामासाठी ई- निविदा सन २०१९-२१ PDF   11-Mar-2019 14-Mar-2019
बाह्य संस्थेद्वारे मृद व जलसंधारण उपचाऱ्यांचे ओपन सोर्स उपग्रह आधारित नकाशाचा वापर करून चिन्हाकन करणे   PDF 13-Feb-2019 15-Feb-2019
ई-निविदा कंत्राटी कर्मचारी सेवा पुरवठा करणेबाबत PDF   01-Dec-2018 03-Dec-2018
शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौऱ्याकरीता निविदा PDF PDF 29-Oct-2018 31-Oct-2018
लातूर विभागातील कंत्राटी कामगारांच्या उपलब्धतेसाठी निविदा PDF PDF 24-Sep-2018 26-Sep-2018
मृद संधारण आणि पाणलोट विकास या अटी व शर्ती PDF   29-Sep-2018