निविदा

Title of Tender Tender Notice Tender Documents Last Date of Submission Date of Opening
शेतकरी मासिकाच्या छपाई व तदअनुषंगिक कामासाठी फेर ई- निविदा सन २०१८-१९ PDF PDF 15-Mar-2018 16-Mar-2018
खते नियंत्रण आणि जैव प्रयोगशाळांसाठी लागणारे उपकरणाचे प्रथम मुदतवाढ निविदा PDF PDF 27-Feb-2018 01-Mar-2018
प्रयोगशाळेचे उपकरण आणि सामुग्री खरेदीसाठी मुदतवाढ निविदा PDF PDF 13-Dec-2017 15-Dec-2017