निविदा

Title of Tender Tender Notice Tender Documents Last Date of Submission Date of Opening
ई-निविदा कंत्राटी कर्मचारी सेवा पुरवठा करणेबाबत PDF   01-Dec-2018 03-Dec-2018
शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौऱ्याकरीता निविदा PDF PDF 29-Oct-2018 31-Oct-2018
लातूर विभागातील कंत्राटी कामगारांच्या उपलब्धतेसाठी निविदा PDF PDF 24-Sep-2018 26-Sep-2018
मृद संधारण आणि पाणलोट विकास या अटी व शर्ती PDF   29-Sep-2018  
शेतकरी मासिकाच्या छपाई व तदअनुषंगिक कामासाठी फेर ई- निविदा सन २०१८-१९ PDF PDF 15-Mar-2018 16-Mar-2018